simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܕܘܝܕ . ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܬܝܠܕܘ ܠܓܢܒܪܐ̈
P:Matt [AB] ܕܘܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܝܫܐ
P:1Chr [AB] ܕܚܕܥܣܪ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܓܕ
P:Acts [AB] ܕܚܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ
P:Num [AB] ܕܚܡܘܠ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ
P:Num [AB] ܕܟܪܡܝ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܪܘܒܝܠ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ
P:John [AB] ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܚܝܐ̈
P:1Macc [AB] ܕܡܓܒܝܢ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܠܦ ܘܦܩܕ .
P:ApocBar [AB] ܕܡܠܝܟ . ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܢܘ ܠܗܘܢ
P:Josh [AB] ܕܡܢܫܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܫܘܘܙܒܐ
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ
P:Num [AB] ܕܡܪܪܝ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܝܐ̈ :
P:Ps [AB] ܕܡܬܢܩܡ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܝ̈ ܠܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܢܒܝܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܥܝܢܐ̈ ܕܠܐ
P:Num [AB] ܕܢܚܠܐܝܠ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܙܒܘܠܘܢ ܠܡܢܝܢܗܘܢ
P:Isa [AB] ܕܢܝܚܬܝ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܝ ܥܒܕܬ
P:ApocBar [AB] ܕܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܘܢܗܝܪܐ̈
P:Num [AB] ܕܢܥܡܢ . ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܒܡܢܝܢܗܘܢ