simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܪܒܥܐ ܐܬܝܠܕܘ ܠܓܢܒܪܐ̈ ܒܓܬ : ܘܐܫܬܠܡܘ ܒܐܝܕܐ ܕܕܘܝܕ ܗܠܝܢ . ܘܚܣܕ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܩܛܠܗ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܫܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ .
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܝܫܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܚܒܠܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܢܗܘܘܢ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܙܘܥܐ̈ ܂ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ .
P:1Chr [AB] ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܓܕ ܪܝܫܝ̈ ܚܝܠܐ ܕܫܠܝܛܝܢ ܗܘܘ : ܚܕ ܥܠ ܡܐܐ . ܗܠܝܢ : ܐܠܝܙܒܪ ܬܫܝܥܝܐ . ܐܪܡܝܐ ܥܣܝܪܝܐ : ܫܦܛܝܐ ܕܚܕܥܣܪ .
P:Acts [AB] ܓܝܪ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܪܓܫܘ ܒܗ̇ ܇ ܗܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܥܡܟܘܢ ܠܐܠܗܐ ܆ ܠܟܘܢ ܗܘ ܐܫܬܕܪܬ ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ .
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܠܡܢܝܢܗܘܢ : ܫܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܦܪܨ : ܚܨܪܘܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܨܪܘܢ . ܚܡܘܠ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܡܘܠ .
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܪܘܒܝܠ . ܘܗܘܐ ܡܢܝܢܗܘܢ : ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܦܠܘ . ܚܨܪܘܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܨܪܘܢ . ܟܪܡܝ . ܫܪܒܬܐ ܕܟܪܡܝ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܝܢ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܥܝܢ ܠܟܘܢ . ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܁ ܗܠܝܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ . ܘܗܢܘ ܫܘܘܕܝܐ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܆ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ .
P:John [AB] ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܕܢܕܥܘܢܟ ܂ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ . ܕܟܠ ܡܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܂ ܢܬܠ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ .
P:1Macc [AB] ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܬܡܢ ܗܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܚܡܫܡܐܐ ܦܪܫܝܢ̈ ܕܒܝܩܝܢ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܦܝܠܐ̈ ܕܡܓܒܝܢ .
P:Phil-Phlm [AB] ܐܠܦ ܘܦܩܕ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܒܣܐ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ ܆ ܐܠܐ ܗܘܝ ܕܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܚܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܢܘ ܠܗܘܢ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܘܣܝܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܐܡܝܪ . ܘܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܝܪܬܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܠܝܟ .
P:Josh [AB] ܐܢܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܫܘܘܙܒܐ ܘܕܒܝܬ ܓܘܣܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܓܠܥܕ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܓܕ : ܘܓܘܠܢ ܕܒܡܬܢܝܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܡܢܫܐ .
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܐ ܚܙܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ .
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܝܐ̈ : ܫܪܒܬܐ ܕܠܒܢܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܒܪܘܢܝ : ܗܠܝܢ ܕܓܪܫܘܢ . ܩܗܬ : ܫܪܒܬܐ ܕܩܗܬ . ܡܪܪܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܡܪܪܝ .
P:Ps [AB] ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܝ̈ ܠܢ ܘܠܐ ܛܥܝܢܟ : ܘܠܐ ܕܓܠܢܢ ܒܩܝܡܟ .   ܘܠܐ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܩܠܐ ܕܡܚܣܕ ܘܡܓܕܦ : ܘܡܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܬܢܩܡ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܐܢܘܢ ܡܥܝܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܝܐ̈ ܆ ܥܢܢܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܥܠܐ ܡܬܪܕܦܢ̈ . ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܇ ܕܒܩܠܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܁ ܡܠܠܬ ܟܠܬ ܠܫܛܝܘܬܗ ܕܢܒܝܐ .
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܙܒܘܠܘܢ ܠܡܢܝܢܗܘܢ : ܫܬܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܚܡܫܡܐܐ . ܗܠܝܢ . ܐܠܘܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܐܠܘܢ . ܢܚܠܐܝܠ : ܫܪܒܬܐ ܕܢܚܠܐܝܠ .
P:Isa [AB] ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܝ ܥܒܕܬ : ܘܕܝܠܝ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܠܝܢ : ܐܝܢܘ ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ : ܐܘ ܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܢܝܚܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܐܢܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܘܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܀ ܘܡܝܐ̈ ܚܡܝܫܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܘܗܪܐ ܘܚܘܠܦܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܥܘܩܒܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ .
P:Num [AB] ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܒܡܢܝܢܗܘܢ : ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܘܕ ܘܢܥܡܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܐܪܘܕ . ܢܥܡܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܢܥܡܢ .