simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Neh [AB] ܒܗ . ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܩܘ
P:Josh [AB] ܒܗ̇ . ܗܠܝܢ ܝܪܬܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܬܘ ܐܠܝܥܙܪ
P:Luke [AB] ܒܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܂
P:John [AB] ܒܚܘܒܗ . ܗܠܝܢ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܂
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܝܫܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܚܝܠܬܢܐ ܐܝܟ
P:Cor [AB] ܒܡܕܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܠܢ
P:Gen [AB] ܒܡܕܢܚܐ . ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܫܝܡ :
P:TweProph [AB] ܒܡܚܬܬܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܥܘܠܗ
P:John [AB] ܒܥܕܥܐܕܐ . ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܩܪܒܘ ܠܘܬ
P:TweProph [AB] ܒܥܘܠܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܒܥܡܡܝܗܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܚ
P:1Chr [AB] ܒܪܘܡܚܗ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒܕ ܒܢܝܐ
P:Sam [AB] ܒܪܘܡܚܗ . ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܒܢܝܐ ܒܪ
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܫܝܘܠ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ
P:Matt [AB] ܓܘܕܦܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܕܡܣܝܒܢ̈ ܠܒܪܢܫܐ
P:Num [AB] ܕܐܒܘܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܘܕܝܢܐ̈
P:Num [AB] ܕܐܕܝܠ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܓܕ
P:Cor [AB] ܕܐܬܝܕܥܬ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܬܠܬ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܓܘܕܦܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̈
P:1Chr [AB] ܕܕܘܝܕ . ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܫܬܐ :