simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ⁷ܕܗܠܝܢ X ⁷ܥܡ ܗܠܝܢ ܠܚܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
PhiloxMab:epPatricius ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܝܒܐ ⁷⁰ܕܚܠܦ ܗܠܝܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ
JnDalya:Epist . ܘܠܡܢܐ ⁷⁰ܪܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܪ . ܐܠܦܝܢܝ
Basil:SyrDeSpirSanc 108ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ⁷⁵¹ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܒܥܒܕܘܬܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ]ܗܢܐ ܣܟܠܐ ⁷⁷⁷ܕܫܛܪ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ⁷⁷⁸ܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܬܘܢ ܆ ⁸ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ⁹ܕܒܣܘܓܐܐ ܫܟܝܚܢ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܐ ܡܢܚܝܢ ⁸X⁸ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܕܡܪܬܗ̇̈ ܘܛܒܬܗ̇̈ ܕܠܘܬܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܢ ܕܠܡܐ ⁸ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܠܦܝܢ ܕܢܫܒܘܩ ܠܪܢܝܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܐ ⁷ܕܡܥܗܕܢܝܟܝ̈ ⁸ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ⁹ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܝܬܝ
BarEbr:CandSanc ܣܥ̣ܪ . ⁸ܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪ ⁹ܕܚܛܝܬܐ .
JnDalya:Epist ܘܠܢܦܫܝ ܡܚ̇ܝܒܬܐ ⁸ܒܡܨܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܆ ܠܝܬ ܣܒܪܐ
SevAnt:LuqJul . . ⁸ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ⁸ܕ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܨܥܝܪܬܐ̈ ⁸ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ
Ath:Treatises ܗܘܬ ܚܫܚܘ ⁸ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ⁸ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܪ . ⁹ܐܠܐ
Pall:LausHist ܒܐܣܦܢܝܘܣ̣ XX ⁸ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul --⁷ܕܒܢܝܢܫܐẌ -- ⁸ܘ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐܐܬܐܠܨܬ̈
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ⁸ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܐ ܗ̣ܝ
SynWestSyr ܘܗܢܝܘܟܐ̈ ܘܠܘܕܪܐ̈ ⁸ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܆ X1 ܐܦ