simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܒܕ X ⁸ܝܡ ܗܠܝܢ ܕܝܙ̈ ܬܐ ܕܛܥ
SevAnt:LuqJul ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ⁸ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܥܒܕ . ܘܕܡܪܐ
SevAnt:LuqJul ܒܝܫܐ̈ . ⁸ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ
SevAnt:LuqJul . -- ⁸ܪܡܬܪܘܪܒ ܗܠܝܢ ܕܐܟܒܪ ¹ܚܣܝܢܢ̈ ܡܢ
ActsStAnth ܕܠܐ ܦܕܝܬܐ̈ ⁸⁴ܒܕܡܘܬ ܗܠܝܢ X⁵ܕܡܟܣܝܢ ⁸⁶ܡܨܪܝܐ̈ ܇
ActsStAnth ܚܒܝܒܝ̈ ܕܒܬܢܝܘܐ ⁸⁴ܕܫܪܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ :
BarEbr:CandSanc ܡܝܬܪX . ⁸⁷ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܚܘܠܦܗ XX
JnDalya:Epist ⁸⁸ܐܢܐ ܇ ⁸⁹ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
PhiloxMab:epPatricius ܐܦ ܪܓܬܐ ⁹³ܕܬܪܓ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܗ̇
PhiloxMab:epPatricius ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ ܗܠܝܢ ܝX . -
SevAnt:LuqJul ¹⁰ܠܐX -- ⁹ܒܢ ܗܠܝܢ X XXXXX .
PhiloxMab:TenMem : ܕܡܠܐẌ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܡܐܡܪܐ̈
Tim1:Epist ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܡܪܬ . ⁹ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܠܕܐ ܐܢܝܢ ܕܬܪܥܝܬܟ
SevAnt:LuqJul ܚܢܢ . ⁹ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܘܝܬ ¹¹ܠܐܒܠܐ ܐܓܡܕܘ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܢܦܫܐ ⁹ܘܨܝܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇