simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܘܡܪܐ ܩܕܫܐ ܕܙܘܩܢܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܐܡܕ ܆ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܡܢ ܡܘܬܐ ܂ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢ ܡܐܐ ܠܡܚܣܢ ܦܠXܠܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܗܫܐ ܐܦܠܐ ܠܡܫܡܥ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܢܫ ܠܡ ܐܢܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܓܫܘ ܒܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܃ ܐܬ̣ܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܝܗܘܕ ܠܥܒ̣ܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܗܠܝܢ XXܝXܝXܝܘܘX· ܃ ·X ܘܗ̣ܘܐ ܕܟܕ ܫ̇ܠ̣ܡ ܝܫܘܥ ܡܠܐ̈
Tim1:Epist ܓܡܪܐ ܗܘܬ̈ ܆ 2 , 61ܣ̇ܐܡ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܘܫܐ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗܝܪܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ : ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ¹X⁵ܡܨܥܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܫܐ ܦܫܩܢܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܆ ܕܗܠܝܢ ܡܠܠ ܝܫܘܥ ܘܐ̣ܙܠ ܐܬܛܫܝ ܡܢܗܘܢ ܃ X ܐܘܣܦ ܡܠܐ̈
ZachSch:ActsSev ܐܙܝܥ ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗ ܠܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܢܝܚܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܛܠ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܣܟܠܝܢܢ ܚܢܢ ܟܢܝܟܐ̈ . ܘܒܙܢܐ ܫܪܝܚܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܙܢܐ ܓܚ̇ܟ ܓܝܪ . ܘܪܘܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܠܕ . ܪܩܕ ܕܒܝܫܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܩܫ̣ܝܐܝܬ ܟܐ̇ܒ ܠܗܘܢ ܘܡܬܢ̇ܟܬܝܢ ܗܠܝܢ X ܟܝܢܐܚ̇ܣܡܐܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕܐ : ܘܚ̇ܣܡܘܬܐܐܬܟ̣ܪܗܘܥܡ̈
ThdrMops:ComPs ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܐܢܬ ܚܝܠܬܢ ܐܢܬ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠ ܨܒܘ ܕܬܒܥܐ ܗܠܝܢ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܇ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܛܢܘ ܐܢܫܐ ܃ ܘܚܠܦܘ ܠܫܪܪܐ ܡ̇ܢ 0 ܕܐܠܗܐ ܒܟܕܒܘܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܣܪܝܩܬ̈ ܐ ܘܡ̣ܢ ܗܦܟܬܐ̈ ܕ ܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̣ܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . |ܐܘ ܓܝܪ X X25X X86ܐ̇ܠܦܢܢ ܒܗܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ⁵³⁷ܡܢ ܝ41ܩ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܦ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܦܨܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܘܕܦܘܠܓܐ ܘܦܘ̇ܪܫܐ ܃ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ X X ܬܪܝXܘ̈ ܃ X - ܃ X X - ܃ X ܝ ܝX · ܠܡܝܬܐ ܢܩ̣ܝܡ ܘܕܫܪܟܐ ܀
AbbaIs:Ascet ܕܟܬܒܐ̈ ܡܚܝܠܢ̈ ¹ܠܢ ܕܢܥܩܒ X ܐܢܚܢܢ ܠܢ ܇ ܕܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܡܘܬܐ ܇ ܘܡܟܣܐ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ . XX ܗܐ ܟܠܗܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܦܩܝܕܢ̈ ܆ ܗ̇ܘܐ ܬܘܒ ܕܕܡ̇ܐ ܠܒܝܬܐ ܕܣ̇ܓܝ ܡܛܝ̣ܒ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܘܢܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܝ ܃ X ܠܗ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܬ̇ܪܨ ܡܕܡ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܕܝܩܛܠܝܘ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ . ܘܟܕ ܡܣܟܐ ܐܢܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܚܫ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܟ̣ܬܒ̣ ܂ ܐܬܝ̈ ܠܘܬܗ ܕܪܚ̇ܡ ܠܐ̇ܠܗܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܝܝ ܠܡ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ̇ ܂ ܘܫܕܝ̈ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܐ ܒܘܚ̇ܢܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܡܠܬܗ · ܙXXܝ · ܕܡܪܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܒܓܠܝܢܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܘܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܐܘ̇ܕܝܬ ܠܡܪܢ ܂ ܚ̇ܫܬ ܕܝܢ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܡܦܝܣܢܐ ܘܐܦ ܡܢܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒ̣ܬ̇ ܐܘ ܐܚܘܢ ܂ ܘܥܠ ܚܦܝܛܘܬܟ ܕܒܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom XܝXXXXXX . ܒܦܠܣܛܝܢܝ ²⁷ܐܬܪܒ̇ܝ : ܘܥܡ ܙܟܝ ܘܐܠܦܝܘܣ ܗܠܝܢ ܡܕܡ . ܒܝܬܝܘܬܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܒܥܝܕܐ̈ ܘܡܪܕܘܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܬܚܬ̣ ܂ ܘܬܬܗܦܟ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܥ̇ܕܬܐ ܃ X ܐܦ ܓܝܪ ܗ̤ܘ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܕܕܡ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܘܢܡܚܐ ܠܐܣܛܘܢܐ̈ ܘܠܥܥܝܬܐ̈