simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܫܪܝܢ̈ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ . ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܥܩܒܢܘܬܐ̣ ܘܕܢܪܚܡ ܐܢܫ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ̣ ܘܒܝܫܘܬ ܠܒܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣X ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘܗܝ ܠܥܠܡܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܘܢ ܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚX ܝܝXXXܠܡܣܒ̣ | ³ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ ܠܗ̣ ܘܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܐܬܥܒܕ ܠܐܦܪܝܡ ܕܐܬܚܝܠ ܥܠ ܒܥܠ ܕܝ̣ܢܗ ܘܕܝܫ ܗܠܝܢ ܕܐܝܣܪܝܠ ܇ ܘܟܠܢܫ ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܓܠܝܦܐ̣ ܘܗܘ̇ܐ ܦ̇ܠܚ ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ¹¹ܐܝܬܝܗܘܢ ¹²ܪܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ¹³ Xܝ ܕܡܫܬܠܛܝܢ ܗܠܝܢ ⁹ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ¹0ܒܣܢܐܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܠܟܠ ܕܫܒܩܝܢ ܥܠܡܐ ܘܐܙܠܝܢ ܒܬܪܗ . XX ܘܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܗܠܝܢ ܇ ܐ̇ܬܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܘܒ ܇ ܘܥܠܡܐ ܠܐ XX ܚ̇ܙܐ ܠܝ .
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܠܝܢ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܘܬܘܒ : ܕܬܡܘܬܘܢ |ܡ̇ܢ ܠܚܛܝܬܐ̣ XX ܬܚܘܢ ܕܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ X¹ ܠܗܝܢ̣ ܘܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ²ܕܥܠܡܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܒܗ ³ܣܒܪܐ̣ ܕܬܫܟܚ ܠܡܬܦܪܩܘ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ . X ܢܐܨܦ ܗܠܝܢ ܇ ܚܠܦ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ̣ ܫܝܢܐ ܇ ܚܠܦ ܚܪܝܝܘܬܐ̣ ܡܟܝܟܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ̣ ܘܡܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬ ܡܘܬܐ X ܒܚܫܐ̣̈ ܘܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ⁷ܠܐܠܗܐ̇ ܚܛܝܬܐ ܓܝܪ ܥܠܝܟܘܢ ܠܐ ܡܫܬܠܛܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ X ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̣ܪܫܐܢܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ⁴ܗܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ³ܕܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܠܗܠܝܢ ܕܫܠܚܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܘܕܐܚܒ ܐܢܘܢ ܚܘܒܐ ܗܠܝܢ ܘܥܠX ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ ܘܠܐ ܢܚܣܪܘܢܟܘܢ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ²⁸ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ X ܕܥܒܕܘ ²⁷ܥܡܠܐ ܘܢܛܪܘܗܝ ܇ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ²²ܠܐ ܚܫܚܐ̈ ܇ ²³ ܗܠܝܢ ²⁴ܕܘ̇ܠܐ ²⁵ܠܡܥܒܕ ܥܒܕܢܢ .
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥ̈ ܪܫܢܘܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܘ ܨܠܡܐ ¹⁴ܕܐܪܒܥ̈ ܕܡܘܢ̣̈ ܗܠܝܢ ¹¹ܚܫܘܟܐ̣¹²ܨܝܕ ܪܘܚܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐܕܒܐܐܪXX¹³ ܥܠܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܝܢ ²⁴ ܣܘܟܐ̣̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ²⁵ܠܗܝܢ X . ² ܩX X ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ̣ ܪܘܓܙܐ̣ ܛܢܢܐ̣ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ̣ ܪܡܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ³ܡܢܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܡܕܡ X ܕܐܬ̇ܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ X ¹²ܡܫܬܡܥܐ X²ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ .
AbbaIs:Ascet ܓܕܫܢ̈ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܇ ܪܚܝܠ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܐܘܪܝܐ ܫܪܝܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ¹0ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܩܛܥ ܢܦܫܐ ܟܕܐܡܪ : ܠܐܡܬܝ ¹¹ ܫ̇ܡܥ ܠܝ ܗܠܝܢ X ܟܕ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܙܒܢܐ ܠܐܐܬܬܗܝ̣ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܥܒ̣ܕ ܬܒܥܬܗ̇ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܠܦ ܠܢ̣ ܕܗ̇ܘX ܕܒ̇ܥܐ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ̣ ¹0ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ⁸ܠܢܦܫX ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܠܗܠܝܢ ܕܥܪܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ̇ ܡܛܠ ܕܫܒܩܘ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ¹0ܠܟ̣ ܗܒ ܠܗ ܇ ¹¹ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܩܠ ܕܝܠܟ̣ ܠܐ ܬܬܒܥ .