simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAngel&Mary ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܘܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܕܐܩܒܠܟ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܡܠܝ̈ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܐܢܬܝ ܡܪܝܡ ܝܘܡܢ ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ
sugDeath&Satan ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ ܠܝ ܗܘ ܩܛܝܠܝܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܚܛܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܒܛܘܦܢܐ ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ
sugJoseph&Mary ܬܘܒ ܬܢܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܐܡܪܢ . ܕܚܬܝܡܐ ܐܢܐ ܟܕ ܣܗܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܩܝܡܐ ܫܪܪܐ ܡܠܠܝ ܐܢ ܨܒܝܬܝ ܡܪܝܡ ܗܢܝܢ
sugJoseph&Mary ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܪܝܡ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ
sugMary&Magi ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܢܪܓܫܘܢ . ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܘܢܬܠܚܡܘܢ ܥܠ ܝܠܘܕܐ ܗܠܝܢ ܘܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
sugSoul&Body ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ ܢܦܫܐ ܗܘܘ . ܕܟܕ ܪܐܓ ܗܘܝܬ ܐܠܘ ܒܥܝܬܝ ܗܠܝܢ ܘܟܠ ܣܟܠܘܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܦܓܪܐ ܫܠܝ ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ
sugSoul&Body ܦܚܐ̈ . ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܕܚܐ ܡܢ ܥܦܪܐ ܟܝܢ ܦܪܘܚܐ̈ ܢܦܫܐ ܛܒ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
sugZechariah&Angel ܬܪܬܝܢ ܡܛܝ̈ ܥܠܝܗ̇ . ܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܨܒܐ ܗܠܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܘܥܩܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܥܝܪܐ ܟܕ ܐܦ ܣܪܐ ܐܣܬܒܪܬ
sugZechariah&Angel ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܗܫܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܓܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܠ ܕܐܠܨܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܐܠܝܫܒܥ ܙܟܪܝܐ ܘܐܢ ܒܩܕܡܝܬܐ
sugZechariah&Angel ܐܫܡܥ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܝ ܥܝܪܐ ܣܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܐܣܒܪܟ ܟܒܪ ܗܠܝܢ ܠܡܪܝ ܘܐܣܝܡ ܒܣܡܐ̈ ܩܕܡ ܡܕܒܚܗ . ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܒܗܝܟܠܐ
sugZechariah&Angel ܕܫܡܥܬ ܢܗܘܝܢ̈ . ܘܬܪܥܐ̈ ܕܐܕܢܝܟ̈ ܢܬܦܬܚܘܢ ܥܡ ܠܫܢܟ ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܕܢܝܟ̈ ܕܠܐ ܢܫܡܥܢ̈ ܥܝܪܐ ܦܘܡܟ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܟܕ
sugZechariah&Angel ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܢܫܦܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ
sugZechariah&Angel ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ ܘܡܛܠ ܕܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܬܥܒܕܝ̈ . ܐܦ ܗܫܐ ܗܠܝܢ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ