simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘ ܩܪܝܬܐ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
JnRufus:Pleroph ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܗܠܝܢ ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇
SevAnt:Epist ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆
HistChurchEast . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܝܚܬܗ̈ ܢܬܬܢܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܂
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
SevAnt:Epist . ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܢ ܥܡܗܘܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܢ ܆
SevAnt:Epist ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܗ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܣܥ̇ܪܝܬܘܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂
Tim1:Epist ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X