simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
Chron1234 ܩ̣ܪܐ ܙܢܓܝ ܠܡܝܛܪܘX ܘܦܩܕ̇ܗ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܢܛ ܂ ܪ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܐ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܝXܙ XXX Xܝܝ- ܕܦ̇ܩܕ ܐܢܘܢ ܇ · ܒܬܪ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 . ܠܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܘܠܐܒܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܒܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܬܚܙܝ ܗܠܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܗܘܘ . ܡܠܠܘ ܘܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝܘܡܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܬܐܡܪ : ܘܕܐ . ܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ ܘ̇ܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗܝܢ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܘܟܝܬ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܢܬܝܕܥܢ̈
SynWestSyr ܕܪܘܚܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ . ܕܗ̣ܘ ܐܚܝ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ 10ܕܒܗ ܟܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ̈ ܫܟܝܚܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܐܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܩ̣ܡ ܥܡܐ ܓܒܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܡܢܗ̇ ܡܦܪܢܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܘܣܢܝܩܐ̈ . ܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ̣ ܂ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܚܠܝܛܐ ܗܠܝܢ ܠܬܝܒܘܬ ܐ ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ̣ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐ̇ܝܬܘܗܝ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܟܕ ܡܬܚܪܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܒܗ ܠܪܘܫܥܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܕܐ ܡܘܕܝܢ ܇ ܥܡ
MiaphysiteDocs ܕܢ ܡܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܒܡܠܬܐ ܐܦ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܠܐ ܫܘܠܐ ܡܙܥܩܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܡܬܟܪܗ ܘܠܐ ܡܬܟܪܗ ܐܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܡܬܟܫܠ ܘܠܐ ܐܢܐ ܩܕ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܬܙܡܢ ܠܓܢܣܐ ܗ̣ܝ ܝ̣ܫܝܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܨܥܝܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܇ ܕܡ̣̇ܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܪܪܐ ܀ ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܩܐܣܪ . ܠܩܐܣܪ ܆ ܘܗܠܝXܢ ܕܐܠܘܐ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܗ̣ܘ ܕܕܝܢܪܐ ܗܠܝܢ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܕܩܐܣܪ . ܗܝܕܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܗܒܘ ܗܟܝܠ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܩܘܠܬܐ ܕܩܡܚܐ ܠܐ ܬܓܡ̣ܪ . ܘܩܪܢܐ ܕܡ̣ܫܚܐ . ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠܗܝܢ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܢܒܝܝܬܐ̈ ܕܝXܗ ܕܐܠܝܐ ܆
SophrJer:epArcadCyp ܐܦ ܟܝܢܐ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܕܓܠܘܬܐ ܡܡ̣ܬܠܝܢ ܇ ܟܕ ܠܒܣܪܐ ܗܠܝܢ X 132XXX ¹ ܗܘܘ [ . ]ܐܠܐ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ ܠܗ̇ ܡܩ̇ܪܒܝܢ ܆
JnRufus:Pleroph ܚܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܝ̇ܙܝܬ ܒܗ ܬܪܝܢ̈ X XXXX X ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܘ ܚܙܝܬ ܘܕܠܐܐ ܘܕܒ̇ܟܐ ܘܕܟ̇ܦܢ ܘܕܨܗ̇ܐ . ܘܕܡܣܝܒܪ
JnEph:EccHist ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬ̣ܝܗܒܝܢ̈ ܝ ܂ X ܝ ܂ ܐܓܪܬܗ̈ ܠܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܫ̣ܕܪ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܟܠ ܕܘܟ ܕܫܘܠܛܢܗ ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܚ̣ܠܛ ܢܦܫܗ ܥܡܢ ܂ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܡܘܬ ܐ ܕܪܗܝܒ ܂ ܘܟܕ ܝ ܡܚܘܐ ܕܡܕܥܐ̣ ܘܫܠܝܐ ܘܕܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܕܩܕܡܝܟ ܡܟܢܫܢ̈ ܘܣܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܐܝܟ ܕܠܗܠ ܥܡܘܕܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܒܙܥܐ ܘܥܒܪܐ ܨܠܘܬܟ ܠܬܗܘܡܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܇
SevAnt:LuqGramm ܨܢܥܬܐ̈ ܓܢܒܬܐ̈ ܇ ܗ̇̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܨܝܕ ܥܘܕܠܐ̈ ܕܐܢܕܪܐܐ ܗܠܝܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܘܨܝ̇ܪܬ ܐ ܕܕܐܝܟ
BarEbr:CandSanc . ܐܦܠܐ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܣܝܡܢ̈ ܠܩܘܒܠܗ̇ . ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܘܪ̇X . ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܫܪܝܢ̈ ܠܬܪܥܝܬܢ . ܣܗܕܘܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܬܫܡܫܬܐ̈ X X XXX0ܠܠܝ ܐܝܡܡ . ܠܐ ܒܪܡ ܘܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܬܚܡ ܬܘܒ ܐܢܫ̣ ܙܦܠܢ ܡܢܝܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܡܨܥܬ