simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܦܩܕ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܐܠܘ ܓܝܪ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܒܝܩܝܢ̈ ܗܘܝܢ̈ ܥܡ
JacSer:memElishNaamGehaz ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܐ ܕܡܫܒܚܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܛܝܢ ܠܟ ܕܠܟ ܒܟ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܗܪܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝ [ܟܣܪܘܢ X]ܡ̇ܠܟܐ ܕܢXܪܣܝܐ̈ ܂ ܂ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̣ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܘܬ ܐܕܘܪܐ]ܝ ܕܚܪܬ ܐ ܕܢܥܡܢ ܀ ܡܠܟ̇ܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܠܗ ܠܡܥܡܕܢܐ ܢܐܡܪ ܆ ܠܘ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܗܠܝܢ ܠܡܫ̇ܟܢܘ ܀ ܕܠܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ¹⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ :
SevAnt:CathHom ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܠܡܠܬܐ ܆ ܘܠܘ ܕܒܚܫܚܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܠܟܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ . ܠܫܡܘܐ̈ ܙ ܪ̣ܩ ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ ܆ ܠܦܘܬ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܚܒܠܢܝܬܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܐ ܕܫܠܚ ܗܠܝܢ . ܙܢܝܘܬܐ . ܐܟܘܠܘܬܐ . ܐܣܘܛܘܬܐ . ܝܥܢܘܬܐ . ܪܘܝܘܬܐ .
Babai:BookUnion ܟܠܗܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܣܒܠܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܠܡ ܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܂ XX
Elia:epLeonḤar ܫܪܝܪܐ ܐܠܗܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ . ܘܒܗܕܐ ܛܒ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܚܕ ܕܝܢ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܕܣܦܩܢ̈ ܠܚܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ ܝX ܟܝܬ ܡܕܓܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܗܠܝܢ ܨܦܬܟ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܗ̣ܘ ܡܬܪܣܐ ܠܟ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܝܗ̇ܒ ܠܩܕ ܫܐ
IšoMerv:ComPs ܇ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܚܠܦܝܗܘܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܦ̇ܪܥ ܬܘܕܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܓܒܗ . ܥܠ ܦܪܨܘܦ ܢܦܫܗ ܣ̇ܐܡ ܕܘܝܕ ܠܡܠܐ̈
Ath:Treatises ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . Xܝܘܠܝܬ ܢܡܘܣܐ ܕܢܬܪܢܐ . ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܙܝܢ ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝܢ̈ . ⁷ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܠܐܠܗܐ ܓܒ̣ܝܢ ܇ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܒܘܬܐ ܘܝܕܝܥܘܬܐ ܠܘܬܗ ܇ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ XܝX ܕܐܝܬܝܗܘܢ· [X ] ¹⁰ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܫ̇ܒܩܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪܘ X ܠܗ . X ²ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ ܝܐ ܗܘܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܡܢ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠ Xܡ ܬܗܘܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܐܡܐ ܥܠ ܗܕܐ . ܗܟܢܐ ܦܢܝ ܦܬ ܓܡܐ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܂ ܫܦܪܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܠܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܬܒܚܢܢ̈ ܘܢܬܡܠܠܢ̈ 3ܟܠܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܒܗܬܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ XXܩ X ܠܐܠܗܐ . ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܟܝܠ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ¹ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . - . ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܐܢ ܡ̣ܢ ܡܫܟܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܐܢܘܢ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ ܘܠܐܢܬܬܗ ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܕܡܫܟܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܀
Ps-Zach:EccHist ܐܚܝܢ̈ ܒܠܘܚܐ̈ ܕܐܒܪܐ ܆ ܘܢܬܣܝXܢ ܠܘܚܐ̈ ܒܓܠܘܣܛܡܐ ܝ ܗܠܝܢ ܐܬܡܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̣̈ ܘܐܡܪ ܢ ܂ ܢܟܬܘܒ ܡܘܕ ܢܘܬܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈
ActsMiaphysites ܕܦܫܘ ܠܘܬܗ ܝ ܂ ܝ̇ ܂ ܡܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܬܐܠܨܘ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܗ̣ܘ ܡܥ̇ܒܕ ܂ ܙ ܝ ܠܗ ܕܠܐ ܢܫ̣ܠܡ ܠܗ ܂ ܘܬܪ̈ ܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕܢ̈ ddX ܕܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܕܝܢ XX ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܝX ܗܠܝܢ ¹ܒܠܒܝ X ⁸ܡܬܬܢܝܥܝܢ ¹ܡܙܥܢ X ܡܬܬܢܝܝܢXXẌ XXX ⁷ X
Sahd:BookPerf ܘܡܬܢܛܪܝܢ . ܟܕ ܡ̇ܬܥܗܕܝܢܢ ܠܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܢ ܪܘܚܢܐ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܣܝܡ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܡܬܩܢܝܢ ܓܝܪ ܡܢ