simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܪܡܐ ܗܘܝ̇ܬ ܟܕ ܡܬܪܢܐ ܗܘܝ̇ܬ ܥܡܟ ܒܒܥܬܐ ܕܦܘܫܩܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܥܘܢܝܬܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܬܩܘܡ ܂ ܘܒܒܥܬܐ ܕܟܠܗܝܢ
P:ApocBar [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܓܕܫ ܒܐܚܪܝܬ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ
JnDalya:Epist . ܡ̣ܢܘ ܕܗ̇ܠܟ ܒܥܩܒܬ̈ ܗ ܢ̣ܐܬܐ 1ܒܬܪܝ XX ܆ ܘܕܠܐ ܢ̣ܣܛܐ ܗܠܝܢ . ⁴⁶ܡ̣ܢܘ ܕܫܡ̣ܥܗ ܠܫܡܥܘܢ ܆ ܘܐܦ ܐܬܡ̇ܙܢ ܒܕܝܠܗ . ܢ̣ܕܥ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܡܪ ܢܒܝܐ ܒܟܠܗ ܫܪܒܗ ܆ ܒܪܡ ܝܝܟܕ ܡܩܕܡ ܘܡܘܚܪ ܘܡܥܪܙܠ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܐ . ܥܠ
Ath:HomEpist . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܟܠ ܝܘܡ ܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ . ܠܥܒܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܟ̇ܬܒ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܐܢܬܘ̣ܢ ܬܚܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܠܘ ܕܣܢܝܩ ܗܠܝܢ ܃ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܃ ܐܠܐ
BarḤadbš:Acts . ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܠܗ . ܒܪܫܥܬܗ ܐܬܬܢܚ . ܟܕ ܪܢܐ ܕܚܝܒ ܓܙܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܓܡ ܩܕܡ ܡܪܥܝܬܗ . ܓܕܫ ܕܝܢ ܘܡܝܬ ܠܗ ܗ̇ܘ ܝܗܘܕܝܐ ܡܨܥܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܢܕ ܘܥܒܪ ܡܥܗܪ̈ ܐܠܐ ܥܠ ܗܘ̇ ܕܚܙܝܗܝ ܟܕ |ܐܬ̣ܐ ܘܚܘܝܗ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܐ ܥܬܝܩܐ . ܟܕ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ
SevAnt:LuqJul : ܝ ܕܚܣܝܐ : ܝܘܚܢܢ : ܐܦܣܩܘܦܐ : ⁵ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܩX : ܗܠܝܢ ⁴ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܕܢܬܥܗܕ ⁴ܢܟܦܐ ܐܦܣܩܦܐ ܝܘܠܝܢܐ ܀ ܘܠܡܠܐ̈ :
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܒܨ̣ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪܢ̈ ܃ ܐܢܫܐ̈ ܣܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܩܦܘܕܘܩܝܐ ܂ X XX ܂ Xܡܬܩ̣ܪܐ ܕܓܘܪܕܝܣܘܢ ܃
Ath:HomEpist ܕܒܡ̇ܢܬܐ ܡ̇ܢܬܐ . ܟܡܐ ܕܣܓܝ ܟܘܠܐ ܡܢ ܡ̇ܢܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܢܝܢܐ ܐܢܫ ܢܦ̇ܚܡ . ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘܕܒܢܝܩܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܩ̇ܒܠ ܘܕܢܣܥܘܪ ܘܕܢܣܒܘܠ ܘܕܢܐܡܪ ܇ XX ܕܒܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܝܬܐ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܢܣ̇ܩ ܇ ܠܒܘܨܪܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܐܠܗܝܬܐ ܇
JnEph:EccHist ܆ ܒܦܘ̇ܪܬܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܦ̣ܠܝܢ̈ ܂ ܕܗ̇ܘ̈ ܢ ܗܘܝ̈ ܒܡܢܝܢܐ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܙ X ܂ ܡ̇ܒܠܒ̣ܠܐ·ܬ̣ ܘܐ̣ܙܠܘ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܕܝܪܝܬܐ̈
JnSol:OntheSoul ܟܠܗܝܢ ܡܚܪܪ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ . ܘܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܫܥܒܕ ܗܠܝܢ ܣܘܪܕܐ ܕܚܠܡܐ̈ . ܡܢ ܡܪܘܬܐ ܕܫܠܝܛܢܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܡܢ
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܪܡܙܐ ܕܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܬܚܡ ܐܢܘܢ . ܘܡܬܚܫܒ X ܝX ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢ ܪܒ̇ܐ ܘܒܙܒܢ ܚ̇ܣܪ . ܘܕܠܘ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܣܥܪܝܢ