simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆
IšoMerv:ComOT ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
Ath:Treatises ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
ActsMari ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܡ ܠܗ ܐܝܕܐ
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
SevAnt:LuqJul ܐܣܒܪܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܦܬܠܢ
JnTella:ProfessFaith ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܡܛܠܬܗ ܗܠܝܢ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܣܝܒܪܘ̈ .
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܝܘܡܬܐ̈ ܡܐ ܕܣܐܡ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܕܗܐ
P:Gen [AB] ܠܡܥܒܕ . ܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ
JacSer:memJudgSolom ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
HistChurchEast ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈