simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBuildTowBab ܗܘܐ 15 295 ܗܠܝܢ ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ
JacSer:memElishCapSam ܕܐܕܢܢ ܠܣܪܝܩܬܐ̈ 35 ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܝܗܒܬ ܐܢܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ̈ 35 ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܬܒܐ ܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ 5 ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ
Tim1:Epist ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . 2 ,
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ : ܗܠܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ
ActsStAnth ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X ܗܠܝܢ ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18 ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܘܠܕ ܠܐܝܚܝܕܐ XX ܗܠܝܢ ܐܝܠܦܬ ܐܦ ܐܠܦܬ
JnMaron:Expos ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܢܢ . Xܘܣ
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
JacSer:memMarEph |ܒܡܝܐ̈ ܡܟܬܡܐ̈ ¹ܓܒܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ