simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܫܒܚ ܠܡܪܝܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܥܡ ܡܠܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܦܘܠܘܣ
Eph:madCarNis ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ
ChalcedWrit ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ
MartMarPinḥ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܕܝܢܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ
Sahd:memSolitar ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ
Eph:madLuqHeres ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ ܗܠܝܢ ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
PhiloxMab:epPatricius ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ ܗܠܝܢ ܝX . -