simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ̣ ܂ ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܒܨܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܦܩ
BarṢal:ComGosp ܪ ܝܬ̇ܥܣܩܘܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܥܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܃ · ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܡܨܐ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܠܡܣܥܪ ܂ ܐܠܐ
ZachSch:ActsSev ܗܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܦܝܠܘܦܘܢܘ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܝܨܝܦܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܫܬܩܐ ܐܣܝܒܪ ܘܐܫܒܘܩ ܗܠܝܢ ܕܠܝ ܘܠܟ ܟܬܝܒܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܥܒܪܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒܘ ܘܣ̣ܡܘ ܠܗ
ThdrMops:ComPs ܕܙܕܩܐܝܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝ̇ܬ ܐܝܬܝܬ ܥܠ
Tim1:Epist 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ :
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܕܚܕ ܐܢܝܢ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒ̣ܕܐ̈ ܪܫܝܥẌ ܘܓܘܡܕܢܐ̈
AbbaIs:Ascet : ⁴ܡܕܝܢ̣ ܐܢ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ⁵ܘܠܘ
Cyr:ComLuke ܦ̇ܘܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܃ ܗ̣ܘ
ZachSch:ActsSev . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܓܒܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ
MiaphysiteDocs ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܒܝܕ ܪܒܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܗܘܕܝܐ̈ ܆
IšoAdiab:Epist ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܦܛܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܂
SevAnt:CathHom ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܥܠ̣ܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ : ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܒܫ̣ ܂ ܚܫܠܘܢ