simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬܘ̣ ܂ ܐܠܐ ܘܐܦ ܐܝXܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ X Xܫܥܬܐ ܐܬܦܠܛܘ ܆ ܗܠܝܢ Xܒ̇ܠ̇ܥ ܘܢ̇ܦܠ ܡܢ ܫܠܝ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܫܒܩܢ̈ ܠܚܪܝܝܐ̈ ܃ X0ܗܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܘܫܘܪܝܐ ܐܡܪܢܢ ܃ ܘܡܛܠܗܕܐ ܟܠX ܬܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܨܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܢܦ̣ܩ ܀ ܒܨܦܪܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܦ̣ܟ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܪܬ̇ܚܝܢ ܒܚܣ̇ܡܐ ܂ ܝܬ ܂ ܪ ܝܬ̇ܥܣܩܘܢ ܠܘܬ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܝ ܐܡܪܝܢܢ ܂ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܡܩܕܡܘܬ ܕܥܬܗ ܗܠܝܢ XܫܢܝX ܢXܫX X ܠXܪܝX ܂ Xܘ ܒXܝܫX ܘܒXܟܘܪXܢX· ܃ · ܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܣܥܪ ܂ ܐܠܐ ܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܐܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܘܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܗܠܝܢ ܠܗ ܕܚܡܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܕܡܨܐ ܗܘ̣ܐ
ZachSch:ActsSev ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܝܨܝܦܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܒܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܦܝܠܘܦܘܢܘ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܝ ܘܠܟ ܟܬܝܒܢ̈ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘ ܕܫܘܠܛܢܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܐܬܝܗܒܬ ܠܝ ܒ̇ܥܝܬ ܕܫܬܩܐ ܐܣܝܒܪ ܘܐܫܒܘܩ
SevAnt:CathHom ܕܟܬ̣ܒܘ ܘܣ̣ܡܘ ܠܗ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܠܢ ܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܩ ܒܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ : ܘܒܣܘܪܛܐ̈ ܕܟܬܝܒܬܐ̈ ܥܒܪܝܬܐ̈ :
ThdrMops:ComPs ܕܚܛܝ̇ܬ ܐܝܬܝܬ ܥܠ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟ ܆ ܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܠܘܬ ⁶ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܕܢܐܡܪ ܕܡܪܕܘܬܟ . ܗ̇ܝ ܕܙܕܩܐܝܬ ܥܠ ܐܦܝ̈
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ : ܡܬܘܡ ܕܝܢ⁴¹⁴ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗܠܝܢ . 4 , 40ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܡ̇ܢ |X 149b|ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ ܪܡ̣ܐ ܠܢ . ܡ̇ܚܬܡ 10ܕܝܢ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ . ܕܕܚܕܐX ⁹⁶ܐܢܝܢ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܕܚܕ ܐܢܝܢ ܚܝܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܒ̣ܕܐ̈ ܪܫܝܥẌ ܘܓܘܡܕܢܐ̈ ܕܡܬܛܒܒܝܢ ܗܘܘ ܕܓܠܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ⁵ܘܠܘ ܚܛܝܬܐ ܆ ⁶ܘܦܘܠܚܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̇ܐ ܗܠܝܢ |ܐܠܐ ܝܝ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ³ܐܡ̣ܪ ܘܐܢܬ : ⁴ܡܕܝܢ̣ ܐܢ
Cyr:ComLuke ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܒܕܘܟ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܥܘܠܘ ܒܝܕ ܝX ܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܂ ܠܛ ܂ ܫ ܠܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܪܚܡܬ ܦ̇ܘܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܥܒܕܝܢ ܓܒܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܙܐܢܘܢ ܗܘ ܕܫܘܠܡܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕ̈ ܫܐ ܕܐܦ ܟܕ ܒܒܣܪ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܗܘܢܐ ܚ̣ܫܟ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܢܗܘܢ ܠܐ ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܒܝܕ ܪܒܘܢ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܫܡ̣ܥܘ ܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܃ ܗܫܐ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬܝ ܆ ܒܘܣܡܐ ܕܚܝ̇ܐ ܕܠܥܠܡ ܡܩܒܠܝܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܒܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܂ ܘܝ̇ܨܦ ܐܢܐ ܟܕ ܝܐ ܢܥܕܪ ܕܚܝܒܐ ܐܣܝܡ ܢܦܫܝ ܗܠܝܢ ܒܝ ܕܡ ܕܛ ܂ ܒ ܠܘܬܗ ܂ ܩܒ̇ܠܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܦܛܝܟ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܬܐܡܪ : ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܚܛܗܐ : ܘܕܡܣܡ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܪܛ̣ܢܘ : ܘܐܒ̣ܕܘ ܡܢ ܡܚܒܠܢܐ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܥܠ̣ܠܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܚܒܫ̣ ܂ ܚܫܠܘܢ ܝ ܠܗܘܢ ܙܝܢܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ̣ ܂ ܘܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܂ ܪܟܒ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܡܘܢܕܢܝܩ̇ܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܂ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܢ