simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܩܪܒ ܠܢܦܫܢ .
AbbaIs:Ascet ²³ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ ܗܠܝܢ ܣܢܝܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܢܫܬܕܐ
AbbaIs:Ascet ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ²⁴ܠܐ ܬܥܠܘܢ
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܘXܐ̇ ܘܡܠܦ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ : ܚܠܦ
AbbaIs:Ascet ܚܪܝܝܘܬܐ̣ ܡܟܝܟܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ¹ܕܢܦܣܘܩ ܡܢ ܠܒܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ ܗ̣ܘ
AbbaIs:Ascet ¹¹ ܐܢܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet . ܠܐܝܠܝܢ ²0ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘ̣ܢ XX ܕܩܘܕܫܐ
AbbaIs:Ascet X X²X¹ ⁷ ܗܠܝܢ ⁸ܝܐܘ X X²ܕܠܒܢ
AbbaIs:Ascet 0ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ²⁸ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ³⁸ܗܘܢܗܘܢ ܡܢ ܚܫܐ̣̈ ܗܠܝܢ X ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܠܝܐ
AbbaIs:Ascet ܝ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܇ ²ܡܛܘܠ
AbbaIs:Ascet ܕ X² ³ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ
AbbaIs:Ascet ¹¹ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ¹²ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ̣ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܘܩܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܙܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ
AbbaIs:Ascet . ¹⁴ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܡܢ ܡܕܝܢܬܐ X
AbbaIs:Ascet ܡܫܬܟܚܐ ܕܥܪܛܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܘܐܝܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܗ̣ܘ
AbbaIs:Ascet ܗܐ ܟܠܗܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܐ̈ ܡܚܝܠܢ̈ ¹ܠܢ