simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܝ̇ܬܝ ܠܗ ܩܠܝܠ ³¹ܕܝܐܐ ܛܒ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ : ܣܪܚ̇ܬܗ̣ ܣܒܐ ܇ ܗܠܝܢ ܡܠܠ . ²⁹ܘܐܡ̣ܪ ³0ܠܗ : ܝܐܐ̣ ܣܒܐ : ܘܐܡ̣ܪ : ܝܐܐ ܣܓܝ . ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܐܚܐ̈ ܐܒܐ ܣܘܣܐܝܣ . ܩ . XX ܚܕ ܡܢܢ ܕܝܢ ¹ܐܦܝܣܗ ܗܠܝܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܡܕܡ ܕܚܙܝܬ ܥܒ̇ܕܬ ³⁸ܕܐܛܪ ܐܝܟ ܚܝܠܝ . ܩ . XX
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܕܫܡ̣ܥ ܡܢ ܐܒܐ ܣܘܣܐܝܣ . X ܢܬܟܬܫ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܘܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ ܇ ⁸ܘܗܕܐ ܗܝܐܟܣܢܝܘܬܐ X . XO⬩ܢ . XX
AbbaIs:Ascet ܚ̇ܙܝܬ ܘܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܘܗܕܐ ܗܝܐܟܣܢܝܘܬܐ . X
AbbaIs:Ascet X ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܗܘܠܣ̈ ܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܐܢ ²⁹ܐܫܬܟܚ ³0ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ³¹ܡܢ
AbbaIs:Ascet ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇ ܘܡܟܝܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܫܡܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ddX ܕܗܠܝܢ ⁴⁴ X ܠܗ X² ⁴⁹ܫܠܝܐ X ⁴⁸ Xܓܒܪܗ̇ X ¹ X ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ²⁴ ܦܐ̇ܪ ⁴⁷ܝ X²ܕܫ̇ܪܐ X ⁴⁸ܝܒ̇ܕܗ dd X ⁴⁵ X X²ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ⁵ܡܢܗ̇ ܘܝܨܦܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܒܝܬܗ̇ ܒܟܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐ̇ܬܐ ܒܥܠܗ̇ ܠܒܝܬܗ̣ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܚܠܐ ܘܡܪܚܩܐ ⁴ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ ²¹ܕܡܨܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܗܘܘ ܚܕ ܒܡܪܝܐ̣ ܟܕ ¹⁸ ܣܕܩܐ ܡܟܝܠX ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܘܢ ²³ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ X⁰ ܝ X |ܒܠܒܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ²⁴ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ ²¹ܕܡܨܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ²⁸ܐܢܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²⁷ܕܐܠܗܐ ܒ̇ܥܐ ܇ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܇ ²⁴ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁵ܕܐܬܢܗܪܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ X ¹²ܡܫܬܡܥܐ X²ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ .
AbbaIs:Ascet XX ܗ̇ܢܘܢ X ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²² ܗܠܝܢ X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X ܗܠܝܢ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X XX X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX
AbbaIs:Ascet X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X ²⁸ܗܠܝܢ ddX²ܐܝܠܝܢ X . X² ²ܩ X X ddܝ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ X ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²²
AbbaIs:Ascet ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪ : ²⁸ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ X ²⁸ܗܠܝܢ ddX²ܐܝܠܝܢ X . X² ²ܩ X X ddܝ ܫܠܡܐ ²⁴ X
AbbaIs:Ascet ܕܫܐܠܝܢ ܒܫܡܝ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܗܘܢ . ܒ̇ܥܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܇ ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܐܢ ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ³¹ܕܩܛܪܓ ³²ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܠܐ ²⁹ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܡܢ X ܗ̇ܝ ܡܛܫܝܬܐ̣ ³0ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܢ ܐܡ̣ܪ ²⁸ -- ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܕܥ ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ̣ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܢ ܐܡ̣ܪ ²⁸ -- X ³¹ܕܡܛܫܝܐ X²X ܗܠܝܢ ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ̣ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܗ̣ ܠܐ ܡܫܬܓܫ ܇ ⁰ ܐܢ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܠܝܪܬܘܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܡܝܩܪܝܢ ܠܚܒܪܗ ܝܬܝܪ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܇ ܐܢ ܫܩܠܝܢ