simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܥܡܪܝܢ ܫܠܝܘܬܐ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ
ZachSch:ActsSev ܟܕ ܠܗܢܐ ܨܒܐ ܕܢܚܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ
ZachSch:ActsSev ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܛܘܪܓܣ ܕܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܩܘܖܝܣ̈ ܕܨܝܕ ܐܦܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠܬܐ ܣܠܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܘܡܢ ܩܕܡ
ZachSch:ActsSev . ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܠܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܘܗܢܘܢ ܕܒܦܪܣ ܡܢܕܪܝܫ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܠܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܙܓܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢܕܪܝܫ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܥܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܡܛܠܬܗܘܢ
ZachSch:ActsSev . ܡܛܠ ܗܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܦܣܩܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܕܠܘܩܒܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܢܛܝܩܘܢ ܕܙܐܢܘܢ ܗܘ ܕܫܘܠܡܐ ܕܕܚܠܬ ܗܠܝܢ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܣܩܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ
ZachSch:ActsSev ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܖܝܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܡܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܦܪ ܢܩܦ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ
ZachSch:ActsSev ܘܖܕܘܦܝܐ̈ ܨܒܐ ܕܢܟܠܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܓܒܝܬܐ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒܐ ܐܢܘܛܝܩܘܢ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܐܠܨ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܝܘܠܝܢܐ ܗܘ ܕܒܘܨܪܐ . ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܕܝܢܬܗܘܢ̈ ܫܒܩܘ ܗܝܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܫܪܟܐ ܚܕܝܘܬܐ . ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܣܘܢܗܕܝܩܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܢܫ ܐܠܨ ܐܢܘܢ . ܥܒܕ ܕܝܢ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܬܥܟܪ ܗܘ ܕܝܢ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܕܩܒܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܙܘܡܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܪܘܡܐ . ܗܟܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ
ZachSch:ActsSev ܕܥܕܡܐ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܬܕܒܪ ܒܗܝܢ ܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܬܖܝܢ̈ ܒܫܪܪܐ ܠܗܢܐ ܢܚܫܒܘܢ . . ܗܐ ܐܫܬܥܝܬ ܐܘ ܪܚܡܐ
ZachSch:ActsSev ܕܡܢܗ ܐܬܕܒܪܘ ܘܒܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܗܢܐ ܐܬܒܣܡܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܟܕ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܩܒܠܬܗ ܘܠܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܩܕܡ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܕܥܒܝܕܐ ܠܙܟܪܝܐ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ ܗܠܝܢ . ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ
memSoul&Body ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ ܡܨܐ ܩܪܒ ܩܢܛܗ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܙܕܝܩܐ̈ . ܩܢܛܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܡܛܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܠܘ ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ
memSoul&Body ܥܠ ܪܥܝܢܢ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܩܠܝܠ ܒܝܐ ܢܦܫܟ ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܐܝܩܝ ܡܟܝܠ ܡܫܬܚܩܝܢܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܠܐ ܣܠܩܝ̈
memSoul&Body ܘܣܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܕܐܬܡܠ ܢܦܩܬ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܐܡܪ ܦܓܪܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܚܒܫܘܢܝ ܘܐܚܕܘ ܒܐܦܝ̈ . ܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܘܝ ܠܝ ܟܡܐ ܟܪܝܢ ܚܝܐ̈
sugAbel&Cain ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ . ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܘ ܕܘܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܗܘܝܬ ܘܠܕܚܝܚܐ ܕܠܗ ܗܦܟܬ ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ