simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܐ̈ ܂ ܐܘ ܒܗܘܬܐ ܝX ܡܬܒܠܥܐ ܗܘܬ ܂ ܐܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐܒܕܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܫܬܘܚܪܘ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ܘܗܕܐ ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ XX ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܝ ܡܢ ܥܡܠܐ ܗܠܝܢ ܘܗܪܟܐ ܥܡܗܘܢ ܆ ܟܕ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܝXܒ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܩܒܠܗܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܘܡܒܙܚܢܝܬܐ̈ ܡܫܪܪܬܐ̈ ܩܘܝ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܢܦ̣ܩ ܟܘܠܢܐܝܬ ܒܝܕ ܚܪܡ̣ܐ ܆ ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܘܐܦ ܣܛܪ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘXܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬ ܐ ܗܠܝܢ ܡܬܥ̇ܟܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܘ̇ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܕܢܦ̇ܪܢܣ
BarṢal:ComGosp ܢܚ̣ܬܬ̇ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪ ܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܝ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܣܕܘܡ ܂ ܘܡܢܫܝܠ ܓ̣ܪܦ ܛܘܦܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܂ ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܫܟܚܬ ܠܙܘܙܐ ܗ̇ܘ ܕܐ . ܘܒܕܬ ܆ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܒܥ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ Xܝ ܕܡܠܬܐ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝ̣ܬܝ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܟܬܒܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܕܡ ܐܟܪܙܘ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܒ̣ܕ ܘܫܡܠܝܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘ ܘܚܡܠ ܦܫ ܠܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܐܦܝܗܘܢ̈ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܣܩܬܐ ܐܫܬܟܚܘ ܓܪܦ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܝ· ܩ̣ܛܠ ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܩܝܣܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣ ܂ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܫܢ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܘܨܠܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܫ ܩܠܝܠ ܃ ܝX ܐܢ ܡܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܘ ܡܬܦܪܫܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܪܝܫܗ ܡܣܦܪ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܓ̇ܒܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܬܬܥ̣ܝܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬ̇ܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܢܒ̇ܛܠܘܢ ܘܢܪ ܂ ܥܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝ
JnEph:EccHist ܕܐܬܥ̣ܫܩܘ ܆ ܒܗ ܒܡ̣ܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥ̣ܒܕܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕܘ ܘܩ̇ܪܒܘ ܠܣܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܂ ܗ ܇ ܘ̣ ܕܐܦ ܐܬ̇ܬܚ̣ܪܡ ܡܢ
JnEph:EccHist ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܠܒ̣ܟܘ ܘܥ̣ܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܝ ܗܘ ܆ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝ̇ܨܘܦܬܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܩ̣ܥܘ ܠܗ
JnEph:EccHist ܕܟܕ ·ܠ̣ܦܘܢ̣ ܪܘܪܒܐ ܇ ܬ ܐܫܬ̣ܚܩܘܢ ܂ ܘܗܦ̣ܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܕܡ ܢܘܗ̣ܪܐ̣ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܂
JacSer:Epist ܕܒܥܝܬ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܂ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܟ ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܬܣܒ̣ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ