simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܒܕ ܐ ܟ ܗܠܝܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂
BarṢal:ComGosp 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܝ̣ܢ ܡܢ ܚܫܐ̈
Babai:BookUnion ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܠܐ
Chron1234 ܗܘ X0 ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܡܩܡ ܥܬܝܕ
Chron1234 ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂ ܗܠܝܢ ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ
Chron1234 ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈
Chron1234 ܥܡܝܩܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܘܝܪܒ
Chron1234 ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀
Ps-Zach:EccHist ܒܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܕܓܘܢ̣ ܠܐ ܢܘܟܪܝܝܢ ܗܠܝܢ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܓܒܟܘܢ ܒܙܒܢܐ̈ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܘܠ ܚܘܝܕܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܕܕܐ̈ ܂ ܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܛܝܡܘܣܛܪܛܣ 2ܐܣܛܪܛܠܛܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܆ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈