simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂ ܟܕ ܠܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܝܝ ܠܓܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܒܕ ܐ ܟ
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܟܝ̣ܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܥܕܝܠܐ̈ ܝܝ ܘܠܐ ܢܛ ܂ ܪܝܢ ܐܟܬܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Chron1234 ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܛܠ ܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܗܘ X0 ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܠܡܩܡ ܥܬܝܕ ܠܗܝܢ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܡܥܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܆
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂
Chron1234 ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈ ܐ̇ ܘܫܡ̣ܥܢܢ ܕܐܦ ܫܪܝܘ ܗܠܝܢ ܕܢܬܓܪܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܕܒܚܪܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈
Chron1234 ܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܘܝܪܒ ܘܐܬܢܨܚ ܫܡܗ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܦܩ ܝ-ܝ ܂ ܗܘܐ ܠܕܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ
Chron1234 ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀ ܫܒ ܀ ] ܡܠܟܘܬܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܘܪܗܝ ܗܠܝܢ ܘܬܩܝܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ · ܡܠܟܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܬܬܢܚܝܢ ܗܘܘ ܘܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܝ ܒܚܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܩܝܠܝ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܗ ܒܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܦܪܫܐܝܬ ܪܫܝܡܝܢ ܡ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܕܚܝܘ ܒܣܝܠܝܣܩܣ̣ ܘܡܪܩܘܣ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢ ܝ · [ܕ]ܠܐ ܒܣܒܪ ܂ 2ܕܡܢܗܝܢ ܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ̣ ܠܐ ܢܘܟܪܝܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܛܘܠ ܚܘܝܕܐ ܕܥܕܬܗẌ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܠܘ ܕܬܚܕܬܘܢ ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܪܢ ܓܝܪ ܚܫܒܟܘܢ̣ ܕܫܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܓܒܟܘܢ ܒܙܒܢܐ̈ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܂ ܂ ܒܠܓܣ ܗܢܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܕܗܘܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܦܢܛܐ ܩܕܩܛܐ ܂ ܟܪܢܣ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܛܝܡܘܣܛܪܛܣ 2ܐܣܛܪܛܠܛܝܣ ܝ ܕܘܟܣ ܒܬܚܘܡܐ ܂ ܐܬܟܢܫ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܒܙܒܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܠܘܩܝܣ̣ ܂ ܐܬܕܒܪ ܗܠܝܢ ܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ