simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ¹³ܒܣܝܒܪܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܡܪܫܠ ܠܡܚܣܢ ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ
SevAnt:LuqJul X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ ܀ ܫ̇ܢܝ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܡܢ ܐܪܫܠܡ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
DidascApost ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܡܨܘܬܐ̈ XXX ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝ̣ܢܐ̈ X⁴ܝ ܪܚܡܝܢ ܆
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܬܬܥ̣ܝܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬ̇ܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܢܒ̇ܛܠܘܢ ܘܢܪ ܂ ܥܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝ
SevAnt:LuqJul ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ : ܥܡ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܬܬܣܝܡܘܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܟ̣ܢ ܕܢܚܫ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܠܝܢ : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ
SevAnt:Epist ܕܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐ̣ ܬܓܙܪ ܆ ܐܬܓܙܪ : ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܕܡܬ ܗܠܝܢ . ܘܒܡܠܐ̈ ܘܒXܡܠܐ̈ ܘܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܟܐ . ܡܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܚܘܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 5 ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܆ ܚܕ ܟܡܐ
JnDalya:Epist ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܝ . 6 . ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬܝܒܪ . ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ܢܿܣܠܐ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣ ܂ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܫܢ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܘܨܠܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂
IšoAdiab:Epist ܆ ܢܐܡܪ ܟܕ ܦܫܝܛܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܂ ܠܡܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܐ ܟܬܝܒܐ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ ܢܠܐܐ ܒܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܛܝܒܘܬܐ ܆ ܘܡܚܘܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ X⁵ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܣܝܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ²⁴ܢܦ̣ܩ ܠܡܦܚܡܘ ܗܠܝܢ Xܕܢܡܘܣܐ ܥܡ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
SevAnt:LuqGramm ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܢܘܟܬܬܐ̈ ܝX ܕܟܠܒܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܝܘܠܝܣ ܟܕ ܡܬܬܝܬܝܢ̈ ܃ ܕܐܝܟ
Chron1234 ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܛܠ ܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܗܘ X0 ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܘܠܠܐ̈ ܘܡܪܡܝܬܐ̈ ܐܬܛܟܣ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܙܪܥܗ ܡܫܝܚܐ 3ܬܬܚܘܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܢܬܬܢܝܢ̈ ܂