simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪܚܐ̈ ܂ ܐܘ
BarṢal:ComGosp ܠܗ̇ܢܘܢ ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܢܚ̣ܬܬ̇ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪ
Eph:memHom ܘܟܦܢ ܘܨܗܐ ܘܡܛܪܦ ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܡܢ ܚܘܪܒܐ
ApocPs-Meth ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܟ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܓܠ ܐܢܬ .
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ
JnSol:OntheSoul ܕܒܣܢܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܐܠܐ ܐܦ
Chron1234 ܗܘ X0 ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈
IsaacNin:memColl ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܡܬܕܟܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܢܐ̈ ܒXܒܝܢܐ Xܡܬܩܢܝܢܢ--
P:ApocBar [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ
Sahd:BookPerf ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ
SevAnt:CathHom ܐܫܬܡܠܝܢ̈ . X ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ
Ath:Treatises . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ
SevAnt:CathHom ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܘܪܒܢ̈ .
SynOr ܚܢܦܐ̈ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ ܒܦܘܣܩܢܐ ܗܘ̇
SergStyl:epLuqJew . ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܆ XXX
BarṢal:ComGosp ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ
P:John [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܂ ܪܩ ܥܠ