simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܡܨܠܝܢܐܝܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܒܡܙܡܘܪܐ ܠܡܕܥ ܘ̇ܠܐ . ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܘܥܠܘܗܝ XX 42 ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ . ܘܦܩܕ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܪܒܝܗ ܗܘ ܕܓܕܫ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܝ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
SergStyl:epLuqJew ܠܡ ܆ XXX . XX1ܣܝܒܪ ܐܠܗܐ ܠܕܪܐ ܕܠܐ ܐܠܗ . X ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܛܒ̇ܥܐ ܗܘܬ ܆ ܐܘ ܡܚܘܬܐ ܕܣܕܘܡ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬ . ܝܬܝܪ ܡܢ
SynOr ܕܗܪܟܐ ܡܥܕܪܢܐܝܬ ܦܩܝܕܢ̈ : ܚܪܡܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܘܫܠܡܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܡܪܚ ܠܡܥܒܪ ܘܠܡܕܫ
BarAphton:ActsSev ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܠܝܝܢ ܐܝܝܢ̈ ܕܝܠܟ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ :
Ath:HomEpist ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܘ̣ܝܗܘܢ . ܡܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܬ ܡܢ ܐܒܐ X . ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ : ܘܬܘܒ : ܬܘܒ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ 1ܕܝܠܝ ܒܫܡܝܐ : ܗ̣ܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠܗܝܢ : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ
Chron1234 ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀ ܫܒ ܀ ] ܡܠܟܘܬܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܘܪܗܝ ܗܠܝܢ ܘܬܩܝܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ · ܡܠܟܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈
PhiloxMab:Disc ܨܥܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܆ ܠܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܒܗܘܢ ܢܫܬܡܗ . ܟܕ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܘ ܫܡܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܇ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢܓܠܝܐܝܬ ܕܡܠܦܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐXܝܬܡܠܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܚܡܝܢ ܠܟܝܢܐ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ Xܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܟܝܢܐ . ܠܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܚܫܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܪ̣ܝܬܐ̈ ܐܝܝܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܩ̇ܕܡܝܢܢ ܡܛ̇ܟܣܝܢܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢ ܗܪܟܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܚܘܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
BarṢal:ComGosp ܛܒܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐ̣ܙܠ ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܗܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܂ X X ܝ ܂ ܗܕܐ ܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ ܂ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܝܫܢ . ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢ . ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕ ܢܫܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܢܨܛܠܘܢ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܨܝܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ