simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ
SevAnt:CathHom ܐܫܬܡܠܝܢ̈ . X ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܦܫܢ XX X143ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ |ܥܗܢܐܝܬ ܢܕܒܕ̇
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ
ApocPs-Meth ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈
DidascApost X ܀ X⁵ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܠ XXX
SevAnt:Epist ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆
SevAnt:LuqJul ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܟܕ
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
Tim1:Epist ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ ܗܠܝܢ ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇
IsaacAnt:memHom ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ :
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܀ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܕܗܢܐ ܟܘܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܆ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂
JnEph:EccHist ܒܡܕܝܢܬܐ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ·ܠ̣ܦܘܢ̣ ܪܘܪܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ
Chron1234 ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂ ܗܠܝܢ ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈