simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܕܫܦܝܪ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܐܣܬ̣ܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܝܢ̈ : ܘܠܘܬܗ̇ ܕܐܫܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܐܫܬܡܠܝܢ̈ . X
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܂ ܂ ܒܠܓܣ ܗܢܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܕܗܘܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܦܢܛܐ ܩܕܩܛܐ ܂ ܟܪܢܣ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X
Chrys:ComJohn1 ܕܬܢܢ |ܥܗܢܐܝܬ ܢܕܒܕ̇ ܐܦ ܗܠܝܢ ³ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܢܣܒ . ܗܠܝܢ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܢܣܥܘܪ . Xܘܟܕ ܝܨ ܦܝܢ ²ܚܢܢ ܕܢܦܫܢ XX X143ܐܦ
Ath:Inc ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܪܝܫ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐ Xܝ ܘܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ XX
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
DidascApost ܕܝܢ ܥܠ XXX ܟܠܢܫ X⁴ܝܐܬܚܫܒܘ . ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܕܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܪܥܝܢܟܝ ܛܡܐܬܐ ܐܢܬܝ . ܘܐܝܟ ܛܡܐܬܐ ܬܬܚܝܒܝܢ X ܀ X⁵
SevAnt:Epist ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܝܢ̈ ܕܠܐ ܙܐܦ̣ܐ ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ¹³ܒܣܝܒܪܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܡܪܫܠ ܠܡܚܣܢ ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܝܢ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܐܪܝܟܢ̈ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܐܓܪܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܦܪܥ ܇ ܘܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܚ̇ܡ ܝ ܂ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀
SevAnt:LuqGramm ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܪܘܫܥܐ 0 ܗܠܝܢ ܂ ܐܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܂ ܘܐܢ ܒܥܠܐ ܗܘ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀
IsaacAnt:memHom ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ : ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܥܝ . ܘܒܥܐ ܣܬܪܐ ܕܢܥܒܪ : ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܕܐܫܬܠܚܘ ܪܗܘܛܐ̈ : ܘܐܬܡܚܝܘ ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀
SevAnt:LuqJul ܡܟܝܠ ܕܗܢܐ ܟܘܠܗ ܐܓܡܪܘ ܥܠܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܠܡܐ̈ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܡܠܦܢܐ . ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣ ܂ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܫܢ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܩܠܢܝܩܘܣ ܂ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܘܨܠܝܐ̈ ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
JnEph:EccHist ܕܟܕ ·ܠ̣ܦܘܢ̣ ܪܘܪܒܐ ܇ ܬ ܐܫܬ̣ܚܩܘܢ ܂ ܘܗܦ̣ܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܕܡ ܢܘܗ̣ܪܐ̣ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܗܘ̣ܘ ܃ ܡܛܠ ܐܘܝܘܬܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܃ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܇ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢܓܠܝܐܝܬ ܕܡܠܦܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐXܝܬܡܠܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂