simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ .
DadQaṭ:ComAscet ⁷ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܠܟ ܟܕ ܗܘ̣ܐ
ZachSch:ActsSev ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܗܠܝܢ ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܪܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܂ Xܘܝ̇ܝX ܂
SevAnt:LuqJul : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ
ActsMiaphysites ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
BarBahl:SyrLex ܕܠܘܚܝܐ ܬܛܪܐ ܫܓܘܫܝܐ ܗܠܝܢ ܪܡܝ ܦܘܫܩ ܫܐܘܠ
Ath:ExposPs ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ .
JacSer:memSimPetGetBehMe ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ