simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ ܠܚܝܠܟ ܕܢܐܨܦ ¹ ܕܝܠܗܝܢ ܇ ܕܢܣܬܪܟ ²ܒܫܥܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ̣̈ ܗܫܐ̣ ⁵ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X⁰ XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܠܟ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܡ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܗܠܝܢ ܕܐܚܒ ܠܗ̇ܝ ܟܝܢܝܬܐ ܕܒܪܐ ܘܐܙ̇ܠ ⁷ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈
ZachSch:ActsSev ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܟܬܒܘ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ Xܘܝ̇ܝX ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܘX ܕܬܠܬܐ ܕܩܦܠܐܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܕܚܪܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt:LuqJul X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ ܀ ܫ̇ܢܝ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܡܢ ܐܪܫܠܡ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܪܡܝ ܦܘܫܩ ܫܐܘܠ ܀ ܫܐܚ ܗ ܕ̇ܐܒ يذبل أظنّه ينهار يتهافت ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܫܐܘܠ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ ܩܫܝܐ . ܕܠܘܚܝܐ ܬܛܪܐ ܫܓܘܫܝܐ
Ath:ExposPs ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܨܘܬܘ ܟܠ ܥܡܪܝ̈ ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܟܠܗܝܢ ܒܛܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܗܠܝܢ ܢܟܝܠܐ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ 335 ܥܠ ܡܘܢ ܫܡܥܘܢ ܬܐܡܪ ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ