simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܩܕܡ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ
BarKoni:ScholUrm ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ
P:1Chr [AB] : ܒܪܝܥܐ . ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ
SevAnt:LuqJul ܒܛܝܠܬܐ ܕܒܟܘܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܚܒܪܬܗܝܢ̈ ܦܠܚܢ
Shub:BookGifts ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ
SevAnt:LuqJul ܕܕܘܒܩܘܗܝ̈ ܕܗܘܡܪܘܣ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܐ̈
Ath:HomEpist ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܛܘܥܝܝ ܕܢܬܕܝܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܨ ܒܘ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
P:1Chr [AB] : ܘܣܡܣܠܐ . ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ
Sahd:BookPerf ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ
BarṢal:ComGosp 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܐ ܀ 274ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ
Cyr:Epist ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
Pall:LausHist ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ .
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ : ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈