simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܩܕܝܡ · ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܡܠܬܐ . ܘܠܐ ܢܒܨܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ . ܢܟܬܪ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܚܠܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܝ̈ . ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܥܐܕܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠܬܐ ܕܣܢܗܕܣ ܕܢܝܩܝܐ .
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܢܝ ܗܠܝܢ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܬܬܒܨܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܕܓܢܒܢܢ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܫܡ̇ܥ ܐ ܘܕܡܝܬ ܘܕܐܬܝܠܕ . ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܘܬܐ ܐܬܥܗܕ ܘܐܦ ܩܝܡܬ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܣܗܕ . ܐܢ ܡܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܕܡ ܐܟܪܙܘ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܒ̣ܕ ܘܫܡܠܝܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘ ܘܚܡܠ ܦܫ ܠܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܠܘ ܩܪܝܬܐ̈ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܕܦܣܩܢ̈ ܠܫܘܠܛܢܐ̈ ܘܠܢܝܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܚܢܢ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂
SergStyl:epLuqJew ܐ̇ܡܕ̇ ܟܕ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . . 11ܝܗܘܕܝܐ . ܘܣܓܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܘܚܣܕܘ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܟ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܩܒܠ
JnEph:EccHist ܕܟܕ ·ܠ̣ܦܘܢ̣ ܪܘܪܒܐ ܇ ܬ ܐܫܬ̣ܚܩܘܢ ܂ ܘܗܦ̣ܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܕܡ ܢܘܗ̣ܪܐ̣ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܂
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
BarṢal:ComGosp ܢܚ̣ܬܬ̇ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪ ܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܝ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܣܕܘܡ ܂ ܘܡܢܫܝܠ ܓ̣ܪܦ ܛܘܦܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܂ ܘܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܥܠ ܗܝܒܐ ܂ ܘܡܢܘ ܟܝ ܠܐ ܡܦܣ ܒܗܢܐ ܃ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܐܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܢܒܚܢ
ActsMiaphysites ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟ̣ܦ ܘܡ̇ܛܟ̣ܣ ܂ ܗܠܝܢ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܡܘܬܐ ܨܒܝܢܝܐ ܂ ܘܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐ ܨ ܒܘ ܒܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܗܝܡܢܘ ܠܫܘܩܪܐ . Xܝܝܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܕܢܬܕܝܢܘܢ .
ComGenExod ܕܬܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ . ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܦܪܣܝܐ̈ ܡܫܟ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܓܕ̇ X ܪܩܒܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܝܗ̣ܒ ܬܢܢ ܠܗܓܕ̇ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܦܪܫܐܝܬ ܪܫܝܡܝܢ ܡ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܕܚܝܘ ܒܣܝܠܝܣܩܣ̣ ܘܡܪܩܘܣ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈
P:ApocBar [AB] ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ . ܢܦܠ ܚܒܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܣܒܪܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܆