simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܪܡܝ ܦܘܫܩ ܫܐܘܠ ܀ ܫܐܚ ܗ ܕ̇ܐܒ يذبل أظنّه ينهار يتهافت ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܫܐܘܠ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ ܩܫܝܐ . ܕܠܘܚܝܐ ܬܛܪܐ ܫܓܘܫܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ . ⁴⁵ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܐ̇ܠܨܝܐܝܬܘܬܐ . ܘܓܘܫܡܐ ܘܠܘ ܠܐ ܓܫܘܡ . ܘܕܟܠܗܝܢ
BarEbr:CandSanc ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܢܒܝܐܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܐܢܬ . ܘܣܘܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
BarKoni:ScholUrm Xܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܪ X ܒܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܣܪܚ ܝܘܠܦܢܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ : ܗܠܝܢ ܠܟܠܢܫ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܘܡܩܪܒ ܠܗ X2 ܠܛܒܬܐ . ܡ̣ܢ X ܕܡܘܬܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܠܗܘܢ ܕܗܘܘ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܆ ܘܡܠܟ ܬܘܒ ܠܗXܝXܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ : ܘܓܡܝܪܐܝܬ ܡܠܦ ܥܠ 25 ܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ : ܘܒܬܪ
BarKoni:ScholUrm ܕܛܝܒܘܬܐ ܆ ܘܡܚܘܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ X⁵ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܣܝܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ²⁴ܢܦ̣ܩ ܠܡܦܚܡܘ ܗܠܝܢ Xܕܢܡܘܣܐ ܥܡ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܠܠ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܃ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂ ܗ̈ ܃ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
BarṢal:ComGosp ܀ ܚܕܐ ܡ̇ ܕܙܠܗܝ ܐ ܝ Xܨ̇ܙ̈ ܢ ܗܝ̇ ܕܗܘܬ̇ ܒܦܪܣ ܒܡܐܬܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܥܪܝ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝ ܇ ܙ ܫܐ ܂ ܝ ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܝX ܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܗܟܘܬ ܬܢܢ ܂ ܗܝ̇ ܗܠܝܢ ܐܘ̇ ܡܬܢܟܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܃ ܠܐ ܀ ܡܕܝܢ ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂ ܟܕ ܠܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܝܝ ܠܓܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܒܕ ܐ ܟ
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܟܝ̣ܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܥܕܝܠܐ̈ ܝܝ ܘܠܐ ܢܛ ܂ ܪܝܢ ܐܟܬܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܘܐܦ ܣܛܪ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘXܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬ ܐ ܗܠܝܢ ܡܬܥ̇ܟܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܘ̇ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܕܢܦ̇ܪܢܣ
BarṢal:ComGosp ܢܚ̣ܬܬ̇ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪ ܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܝ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܣܕܘܡ ܂ ܘܡܢܫܝܠ ܓ̣ܪܦ ܛܘܦܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܂ ܘܥܠ