simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܚܕܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪܝܢ ·ܝ ܂ ܝ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܝܢ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܐܪܝܟܢ̈ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܐܓܪܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܦܪܥ ܇ ܘܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܚ̇ܡ ܝ ܂ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀
Tim1:Epist ܡܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ . 5 , 14ܠܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ̣²⁴¹ |525|ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܠܚܕ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܡܩܒܠ ܐܓܪܗ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܘܒܐܝܕܐ ܐܪܥܐ ܡܛܫܝܢ̈ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܟܬܒܘ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ
ZachSch:ActsSev ܕܦܓܥܘ ܐܟܙܢܐ ܕܒܕܘܪܫܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܩܪܐ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܟܫܦ ܕܢܫܬܘܐ ܠܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܩܫܝܫܝܢ̈ . ܣܓܕ ܡܢ ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܦܖܘܩܝܐ̈ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܝ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܘܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܕ ܢܣܒ ܗܘܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ . ܘܦܩܕ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܪܒܝܗ ܗܘ ܕܓܕܫ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܝ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܒܗ̇ ܐܡܢܐ ܕܕܝܩܢܝܩܐ ܐܚܘܕ ܐܘܓܪܝܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ