simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ
SevAnt:LuqJul ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܬܣܝܡ :
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ
P:ApocBar [AB] ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ .
ComGenExod ܬܢܢ ܠܗܓܕ̇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܬܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܬܝܬܝܢ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܢܘܟܬܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܡܕܡ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܟܕ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ : ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈
Chron1234 ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈
PersMartKgYaz1 ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 6 ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈