simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܪܥܣܪ : ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
BarṢal:ComGosp ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ
ThdrMops:ComPs ܐܘ ܕܡܢ ܝܕ ܗܠܝܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܘܥܘܠܐܐܡܢܥ̈ ܠܡܕܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܘܛܬܐ
SevAnt:CathHom . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܡܐܬܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ
SevAnt:CathHom ܝܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܒܥ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀
SevAnt:LuqJul . --¹¹ܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 6 ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܢ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ .
Chron1234 ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈
Ath:Inc ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
MiaphysiteDocs ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܠܝܬ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܢ ܆
BarṢal:ComGosp ܘܒܕ ܐ ܟ ܗܠܝܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂