simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀ ܗܠܝܢ ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܘܛܬܐ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ·X ܝ̇ܝ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ·
SynOr ܘܐܬܬܘܝ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
ZachSch:ActsSev ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ
SynWestSyr . ܘܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ : ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ
MiaphysiteDocs ܕܬܪܬܝܢ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܢܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܝܒܐ ܂
ComGenExod ܬܢܢ ܠܗܓܕ̇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܬܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ
SevAnt:CathHom ܘܛܠܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܦܐܢܛܐܣܝܐܣ ܗܠܝܢ ܕܒܫ̣ܢܬܐ : ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ
BarṢal:ComGosp ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܕܢܦ̇ܪܢܣ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܘܐܦ