simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܗܘ̣ܘ ܃ ܡܛܠ ܐܘܝܘܬܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܃ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܒܝܕ ܡܠܬܗܘܢ : ܠܘܬ ܚܕ ܡܕܡ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܇ ܗܠܝܢ ܀ ⁷ ܗܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܆ ܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܬܪܥܣܪ : ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܝX ܐܡܝܪܢ̈ ܂ ܗܟܘܬ ܬܢܢ ܂ ܗܝ̇ ܗܠܝܢ ܐܘ̇ ܡܬܢܟܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܃ ܠܐ ܀ ܡܕܝܢ ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡ̇ܢ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܡܛܠܬܗ . ܘܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢܫܐܝܬ .
ThdrMops:ComPs ܪܫܝܥܐ̈ ܘܥܘܠܐܐܡܢܥ̈ ܠܡܕܡ ܘܐܬܦܪܦܥ ܥܡܗܘܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܬܒܥܐ ܨܒܘܬܐ ܘܐܬX[ . . . ] ܟܫܝܪܘܬܐ . ܐܘ ܕܡܢ ܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܠܦܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܬܢܣܐ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܡܐܬܝܬܐ XXX160X⁰ ܓܠܝ̣ܬܐ ܕܦܪܐܩܠܝܛܐ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܨ ܒ̇ܐ ܐܦ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ
ZachSch:ActsSev ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܒܗ̇ ܐܡܢܐ ܕܕܝܩܢܝܩܐ ܐܚܘܕ ܐܘܓܪܝܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܫܟܚܬ ܠܙܘܙܐ ܗ̇ܘ ܕܐ . ܘܒܕܬ ܆ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܒܥ
SevAnt:LuqJul ܬܪܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܥܡ ܥܘܠܐ̈ ܘܒܗ ܒܐܩܡܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦܐX . --⁸ܝܕܝܥܝܢ X XX . -- ⁷ܡܝܘܬܘ . ܝXX . --¹¹ܕ ܥܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܦܩܕ ܠܢ‏ ‏ 6 ܟܕ ܗܟܝܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܡܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ . 5 , 14ܠܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ̣²⁴¹ |525|ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܠܚܕ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܡܩܒܠ ܐܓܪܗ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ
Chron1234 ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈ ܐ̇ ܘܫܡ̣ܥܢܢ ܕܐܦ ܫܪܝܘ ܗܠܝܢ ܕܢܬܓܪܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܕܒܚܪܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܚܪܝܢܐ ܂ ܡܕܢܚܐ ܘܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܚܕ ܢܝܪܐ ܂ ܡܝܬ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:Epist ܪܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܦܛܪܘܣ ܗܠܝܢ : ܕܡܢܗ̇ ܠܣܘܟܠܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܣܒܝܢ : ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܝܢ ܠܘܬ
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂ ܟܕ ܠܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܝܝ ܠܓܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܒܕ ܐ ܟ