simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈ ܐ̇ ܘܫܡ̣ܥܢܢ ܕܐܦ ܫܪܝܘ ܗܠܝܢ ܕܢܬܓܪܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܕܒܚܪܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ
DidascApost X -- ³⁷³ܕܝܢ ³⁷² ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ̈ X⁸ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܗܠܝܢ XX -- ³⁶⁴ܩ XXXܕܠܐ ܢܕܩ ܕܢܛܪܘܢ ܟܙܝܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ath:Treatises ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܠܡܝܢ ܠܒܘܕܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ . ܐܘ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܓܡܝܪܐ ܢܣܝܡ . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܫܒܝܠܐ ܕܗܠܟ ܗܠܝܢ ܘܐܬܡܢܝ ܥܡ ܡܫܥܒܕܐ̈ ܂ ܘܢ̣ܛܪ XX ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܟܕ ܛܝܡܘܣܛܪܛܣ 2ܐܣܛܪܛܠܛܝܣ ܝ ܕܘܟܣ ܒܬܚܘܡܐ ܂ ܐܬܟܢܫ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܒܙܒܢܐ̈
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
SevAnt:LuqJul ܕܫܡ̇ܥ ܐ ܘܕܡܝܬ ܘܕܐܬܝܠܕ . ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܘܬܐ ܐܬܥܗܕ ܘܐܦ ܩܝܡܬ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܣܗܕ . ܐܢ ܡܕܝܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦ̇ܝܢ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܕܐܝܡܡܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܆ ¹ܘܟܢ ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈
Elia:epLeonḤar ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܇ ܕܐܝܬܝܗܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܢܘܟܪܝ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܫܘܓܢܝܐ ܠܡܬܘܡܝܐ ܆ ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈ ܠܡ
PersMartKgYaz1 ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ ܡܠܟܐ ܘܫܐܠ ܗܠܝܢ ܒܖܝܢ̈ ܕܚܢܢ ܢܬܝܩܪ ܡܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ
JnDalya:Epist ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܝ . 6 . ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬܝܒܪ . ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ܢܿܣܠܐ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ : ܕܝܠܗ X ܥܒܕܗ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܢ ܚ̇ܒܠܐ : ܘܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܥ̣ܕ ܕܢܥܝܩ . ܐܠܐ ܘܟܕ
BarṢal:ComGosp ܕܟܝ̣ܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܥܕܝܠܐ̈ ܝܝ ܘܠܐ ܢܛ ܂ ܪܝܢ ܐܟܬܐ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܕܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܕܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
Chron1234 ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܛܠ ܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܗܘ X0 ܡܢ
IsaacNin:memColl ܫܡܝܢܝܢܐ̈ ܒXܒܝܢܐ Xܡܬܩܢܝܢܢ-- . XXXXX X--Xܟܗܢܐ ܗܠܝܢ X1 Xܗܠܝܢ . . XXܡܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܡܬܕܟܝܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܣܝܩܝܢ ܘܠܢ ܘܠܚܝܘܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܕܡܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܦܫ . ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗ̇ܘ ܕܚܝ ܝܕܥܝܢܢ . ܗܢܐ ܠܟܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܒܗ̇ ܐܡܢܐ ܕܕܝܩܢܝܩܐ ܐܚܘܕ ܐܘܓܪܝܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ
Chron1234 ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀ ܫܒ ܀ ] ܡܠܟܘܬܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܘܪܗܝ ܗܠܝܢ ܘܬܩܝܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ · ܡܠܟܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈