simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܬܣܝܡ :
SevAnt:LuqGramm ܒܐܕܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܫܘ̣
Ps-Zach:EccHist ܚܕܕܐ̈ ܂ ܒܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܕ ܛܝܡܘܣܛܪܛܣ 2ܐܣܛܪܛܠܛܝܣ
Ath:Inc ܕܐܠܗܐ ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ
Pall:LausHist ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ .
ComGenExod ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ
HistChurchEast . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ
Ath:HomEpist ܐܡ̇ܪܝܢ . ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐܐܝܬܝܗܝܢ . ܠܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
P:ApocBar [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ
Sahd:memSolitar ܚܕ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܩܝܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܐܦܝܗܘܢ̈ ܃ ܘܠܟܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqJul . --¹¹ܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ .