simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memSimPetGetBehMe ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ
Chrys:ComJohn1 . ¹ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܡܬܝܕܥܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ
Cyr:Epist ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܦܫܢ XX X143ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ |ܥܗܢܐܝܬ ܢܕܒܕ̇
SevAnt:LuqJul : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܗܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܣܝܩܝܢ ܘܠܢ ܘܠܚܝܘܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܕܢܦ̇ܪܢܣ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܘܐܦ
BarṢal:ComGosp ܗܝ̇ ܕܥܕܡܐ ܒܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܂ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܣܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪܐ̈
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ
IsaacNin:memColl ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܥܝܢ ܟܬܒ̇ܐ ܥܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܂
AbbaIs:Ascet XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
PhiloxMab:Disc ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈
SevAnt:Epist . ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܘܘ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܢ ܥܡܗܘܢ