simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ
Elia:epLeonḤar ܕܓܢܒܢܢ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܕܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܐܫܬܡܫ ܇
SevAnt:LuqJul ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܟܕ
ThdrMops:ComPs ܕܣܥ̇ܪܢܐ ܘܡܫܡܠܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܦܩܕܬ .
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ
Hom6thCent ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X