simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̣ܘ
P:ApocBar [AB] ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ .
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܛܠܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܦܐܢܛܐܣܝܐܣ ܗܠܝܢ ܕܒܫ̣ܢܬܐ : ܘܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܡܩܡ ܥܬܝܕ
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ X XX
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܟ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܓܠ ܐܢܬ .
BarKoni:ScholUrm ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ