simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܩ̣ܥܘ ܠܗ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ
SynOr ܕܡܡܪܚ ܠܡܥܒܪ ܘܠܡܕܫ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܥܕܪܢܐܝܬ ܦܩܝܕܢ̈
IsaacNin:memColl ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܡܬܕܟܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܢܐ̈ ܒXܒܝܢܐ Xܡܬܩܢܝܢܢ--
ThdrMops:ComGospJohn ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̣ܘ
P:Ezek [AB] ܠܟܝ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܬܪܚܡ ܥܠܝܟܝ :
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܢ
P:John [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܂ ܪܩ ܥܠ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
P:Gen [AB] ܘܩܕܡ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ
GanBus [X 14]ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘܘ
BarKoni:ScholUrm ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܡܝܢ ܠܟܝܢܐ .
AnṭTagr:FifBookRhet ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܕܓܘܢ̣ ܠܐ ܢܘܟܪܝܝܢ ܗܠܝܢ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢ
SevAnt:CathHom . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈
Chron1234 ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀
SevAnt:Epist ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܗ
Sahd:memSolitar ܚܕ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈
P:1Chr [AB] : ܒܪܝܥܐ . ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ