simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܡܨܘܬܐ̈ XXX ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝ̣ܢܐ̈ X⁴ܝ ܪܚܡܝܢ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܥܠ ܐܢܝܢ ܒܝܢܬ ܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܩܦ ܡܠܬܗ ܠܗ̇ܝ ܕܫܒܚ ܒܪܟ ܆ ܗܠܝܢ ܆ ܛܒ ܫܪܝܪ ܘܡܗܝܡܢ ܠܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܝܢ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܐܪܝܟܢ̈ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܐܓܪܬ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܦܪܥ ܇ ܘܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܚ̇ܡ ܝ ܂ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀
SevAnt:LuqGramm ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܪܘܫܥܐ 0 ܗܠܝܢ ܂ ܐܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܂ ܘܐܢ ܒܥܠܐ ܗܘ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀
Eph:Adden ܦܬܓܡܐ̈ ܘܦܢܝܬ ܠܗ ܕܐܝܟܢ ܬܗܘܐ ܘܦܢܝܬ ܗܘܬ X ·ddܒܟܬ ܗܠܝܢ X X5ܘܝܠܕXܝ ܡܠܟܐ ܬܩܝܟܐ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦ ܘܫ̇ܡܥܬ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܥܠ ܓ̇ܙܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܓ̣ܚܟܢܢ : ܗܠܝܢ : ܘܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܙ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܒܥ̣ܘܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ̣ ܕܝܢ ܐܚܪܬ ܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐ̣ܡܪ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪ ܫܡܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈
JnEph:EccHist ܕܐܬܥ̣ܫܩܘ ܆ ܒܗ ܒܡ̣ܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥ̣ܒܕܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕܘ ܘܩ̇ܪܒܘ ܠܣܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܂ ܗ ܇ ܘ̣ ܕܐܦ ܐܬ̇ܬܚ̣ܪܡ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܫ ܩܠܝܠ ܃ ܝX ܐܢ ܡܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܘ ܡܬܦܪܫܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܪܝܫܗ ܡܣܦܪ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Ath:ExposPs ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܨܘܬܘ ܟܠ ܥܡܪܝ̈ ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
P:ApocBar [AB] ܬܪܬܝܢ̈ ܐܓܪܢ̈ ܆ ܚܕܐ ܫܕܪܬ ܒܝܕ ܢܫܪܐ ܠܬܫܥܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܘܟܐ̈ . ܘܐܢܫ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ ܆ ܐܠܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܆ ܘܟܬܒܬ
IsaacAnt:memHom ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ : ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܥܝ . ܘܒܥܐ ܣܬܪܐ ܕܢܥܒܪ : ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܕܐܫܬܠܚܘ ܪܗܘܛܐ̈ : ܘܐܬܡܚܝܘ ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ .     ܘܗܘܐ ܢܚܬ ܩܫܝܫܗ : ܘܙܒܕܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝ . ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܢܚܬ : ܙܒܕܐ : ܝܥܘܫ : ܒܪܝܥܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
BarKoni:ScholUrm Xܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܪ X ܒܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܣܪܚ ܝܘܠܦܢܐ ܠܫܡܘܥܐ̈ : ܗܠܝܢ ܠܟܠܢܫ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܘܡܩܪܒ ܠܗ X2 ܠܛܒܬܐ . ܡ̣ܢ X ܕܡܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܕܡܥܝܩܢ̈ 2 . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒ̣ܥܝܬ ܡܢ ܠܡܟܬܒ ܠܟ ܒܿܗܬ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܢ̈ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܝ ܗܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܚܕܝܢ̈ ܘܡܢ
DidascApost ܕܝܢ ܥܠ XXX ܟܠܢܫ X⁴ܝܐܬܚܫܒܘ . ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܕܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܪܥܝܢܟܝ ܛܡܐܬܐ ܐܢܬܝ . ܘܐܝܟ ܛܡܐܬܐ ܬܬܚܝܒܝܢ X ܀ X⁵