simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܘܪܒܢ̈ .
Chron1234 ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܓܝܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ Xܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ :
MiaphysiteDocs ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ
SevAnt:CathHom : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ :
PhiloxMab:ComProJohn ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܥܡ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܫܬܡܠܝܢ̈ . X ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
Nars:memCreat ܕܝܢ ܡܫܡܥ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܬܐܪܒ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
JnEph:EccHist ܥܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܬܬܥ̣ܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܘܛܬܐ
IšoMerv:ComOT ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܐ ܀ 274ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ