simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܂ ܂ ܒܠܓܣ ܗܢܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܕܗܘܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܦܢܛܐ ܩܕܩܛܐ ܂ ܟܪܢܣ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܐܕܘܪܣ . ܘܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܒܙܘܢܛܝܘܢ ܐܬܟܪܗ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܢܝ ܗܠܝܢ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܬܬܒܨܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܕܓܢܒܢܢ ܚܕ ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗ ܐܫܬܡܫ ܇ ܘܐܦ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܥܠ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܆ ܥܗܢܐܝܬ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܕܗ̣ܢܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ¹³ܒܣܝܒܪܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܡܪܫܠ ܠܡܚܣܢ ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ
ThdrMops:ComPs ܕܐܢܬ ܦܩܕܬ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈ X XXX ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܗܠܝܢ . . . ]ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ : ܠܐ ܦܪܩ̇ܬ ܡܢ X ܕܣܥ̇ܪܢܐ ܘܡܫܡܠܐ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
Hom6thCent ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ ܟܘܡܪܐ̈ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܗܠܝܢ ܘܒܥܘܬܐ̈ ܕܩܪܒ . ܘܕܡܥܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܚܪܢܐ̈ ܂ X Xܝ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܡܠܝܐ ܐܪܥܐ ܂ ܘܦܣܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܠ̣ܐ ܐܐܪ ܂ ܘܓܒܘܗܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܣܘܦܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܡܢ