simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܇ ܕܐܝܬܝܗܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܢܘܟܪܝ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܫܘܓܢܝܐ ܠܡܬܘܡܝܐ ܆ ܐܠܐ ܫܡܗܐ̈ ܠܡ
P:ApocBar [AB] ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ . ܢܦܠ ܚܒܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܣܒܪܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܗܘܝ̈ ܆
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܟܠ ܥܐܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܫܪܝܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܘܝܢܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܫ̣ܢܬܐ : ܘܠܐ ܡ̇ܘܕܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒ̣ܣܪܐ ܘܠܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܡ̣ܘܬ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܘܛܠܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܦܐܢܛܐܣܝܐܣ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܠܡܩܡ ܥܬܝܕ ܠܗܝܢ ܆ ܘܐܦ ܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܡܥܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
SevAnt:CathHom Xܝ X XX ܝܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܠܟܪܣܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥܐ ܢܫܕܪ ܗܠܝܢ ܢܝ̣ܐ̈ ܢ̇ܒܥ ܦܬܘܪܢ ܇ ܠܐ ܢܫ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܒܓܠ ܐܢܬ . ܘܒܪܘܫܥܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܦܝܩܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܦܟܢ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܕܫܘ̇ܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܟ ܘܡܛܠ ܪܘܫܥܟ ܕܝܠܟ . ܕܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .