simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܘܪܒܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܟܝܬ . ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܆ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܇ ܢܘܣܦ ܠܟܘܢ ܝܕܥܬܐ ܇ ܘܢܣ̣ܝܡ ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܇
Chron1234 ܕܒܩܠܝܡܐ ܕܝܠܢ ܀ ܫܒ ܀ ] ܡܠܟܘܬܗ ܕܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܣ ܕܐܘܪܗܝ ܗܠܝܢ ܘܬܩܝܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ · ܡܠܟܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܕܒܐܬܪܘܬܐ̈
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ Xܝ ܕܡܠܬܐ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝ̣ܬܝ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܟܬܒܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܥܕ ܗܘ ܠܡܥܒܪ . . ܗܠܝܢ . ܣܐܡ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܝܨ ܦܐ ܘܡܚܫܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ
SevAnt:LuqJul ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ : ܥܡ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܬܬܣܝܡܘܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܟ̣ܢ ܕܢܚܫ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܠܝܢ : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܃ ܒܝܢܬ ܛܘܒ̣ܬܢܐ Xܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ X ܝ ·ܝ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢ ܕܡܢܐ ܕ ܢ ܬܘܒ ܐܣܬܥܪ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ : ܘܬܘܒ : ܬܘܒ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ 1ܕܝܠܝ ܒܫܡܝܐ : ܗ̣ܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠܗܝܢ : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܕܫܦܝܪ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܐܣܬ̣ܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܡ̇ܠܝܢ̈ : ܘܠܘܬܗ̇ ܕܐܫܬܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܐܫܬܡܠܝܢ̈ . X
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈ : ܡܕܝܢ ܢܒܥܐ ܕܡܢܘ ܕܝܪܒ ܒܥܠܬ ܡܫܚܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟܘ ܕܫ̇ܘܐ ܥܡ ܝܠܘܕܗ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ
Nars:memCreat ܩܠܐ̈ ܒܪܘܝܐ ܕܬܐܪܒ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܣܟܠܘܬܗ ܘܢܣܢܝܗ̇ ܣܓܝ ܗܠܝܢ ܐܝܕܗ ܘܢܣܒ ܡܢ ܐܝܠܢ ܚܝܐ̈ . ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܝܢ ܡܫܡܥ ܗ̣ܘܐ
ActsMiaphysites ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝ ܘܕܐܒܘܗܝ ܆ ܘܠܘܬܗ ܕ ܠܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܫܗ ܥܠ ܟܐܢܐ̈ ܘܥܠ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܂ ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܐܬܬܥ̣ܝܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬ̇ܝܢܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܢܒ̇ܛܠܘܢ ܘܢܪ ܂ ܥܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ ܂ ܂ ܂ ܒܠܓܣ ܗܢܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܕܗܘܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܦܢܛܐ ܩܕܩܛܐ ܂ ܟܪܢܣ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪ̈ ܂ ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܠܘܩܝܣ̣ ܂ ܐܬܕܒܪ ܗܠܝܢ ܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕܢܐ̈ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܠܘܛܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܠܦܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܬܢܣܐ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ ܇
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦ̇ܝܢ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܕܐܝܡܡܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܆ ¹ܘܟܢ ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ