simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡ̇ܥܝܢ . ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܥܕ ܗܘ ܠܡܥܒܪ . . ܗܠܝܢ . ܣܐܡ ܐܦ ܗܝ̇ ܕܝܨ ܦܐ ܘܡܚܫܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
JacSer:memElishAppSaints ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܙܝܐ̈ 310 ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ
JnEph:EccHist ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܠܒ̣ܟܘ ܘܥ̣ܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܝ ܗܘ ܆ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝ̇ܨܘܦܬܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܩ̣ܥܘ ܠܗ
ZachSch:ActsSev ܕܝܨܦܘ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܒܗ̇ ܐܡܢܐ ܕܕܝܩܢܝܩܐ ܐܚܘܕ ܐܘܓܪܝܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܟܠܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ ܐܬܚܡܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬ ܐ ܒܐܪܙܐ ܂ ܦܘܩܘ ܡ̣ܢ ܛܝܪܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܩܒܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܣܥ̇ܪܝܬܘܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
ThdrMops:ComPs ܕܐܢܬ ܦܩܕܬ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈ X XXX ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܗܠܝܢ . . . ]ܟܕ ܛܒ ܗܟܢܐ : ܠܐ ܦܪܩ̇ܬ ܡܢ X ܕܣܥ̇ܪܢܐ ܘܡܫܡܠܐ ܐܢܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܬܬ̇ܚܬܐ ܒܐܘܟܦܢܐ ܠܙܘܗܪܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܝ ܀ 21ܘܕܫ̇ܒܩ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܬܢ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ . ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܒܪܘܫܥܐ 0 ܗܠܝܢ ܂ ܐܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܂ ܘܐܢ ܒܥܠܐ ܗܘ ܙܠܘ ܒܬܪܗ ܀
SevAnt:LuqJul ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ : ܥܡ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܬܬܣܝܡܘܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܟ̣ܢ ܕܢܚܫ . ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܠܝܢ : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܘܒܕ X . XX8 X ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ܕܢܦܫܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ
SevAnt:CathHom Xܝ X XX ܝܪܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܠܟܪܣܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣ̇ܒܥܐ ܢܫܕܪ ܗܠܝܢ ܢܝ̣ܐ̈ ܢ̇ܒܥ ܦܬܘܪܢ ܇ ܠܐ ܢܫ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܠܠ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܃ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂ ܗ̈ ܃ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܪܓܠܝܢ ܘܝܕܝܥܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܦܛܪܘܣ ܗܠܝܢ : ܕܡܢܗ̇ ܠܣܘܟܠܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܣܒܝܢ : ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܝܢ ܠܘܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܇ ܕܒܝ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܫܠܡܐ ܂ ܩܕܡܬ ܠܡ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪܬ̣ ܂ ܘܟܕ ܡܘܕܥ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܙXܗ̇ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܆ ܡܘܣܦ ܃
Ps-Zach:EccHist ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܦܪܫܐܝܬ ܪܫܝܡܝܢ ܡ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܕܚܝܘ ܒܣܝܠܝܣܩܣ̣ ܘܡܪܩܘܣ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ̣ ܠܒܘܬܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܩܕܝX ܠܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܐܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܇ ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ